Πολύ μικρές

Μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Υποκατηγορίες

    Προγράμματα

    Νέα