ΕΣΠΑ

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Δράση 3α.4.2 – Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)


  Investment amount to qualify
 >20.000€
  Subsidy
 70%-70%
  Deadline
 2020-06-30

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η Δράση 3α.4.2 αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Σκοπός της δράσης είναι η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες.

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MME) που:
α) δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή, για την περίπτωση που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ
και
β) το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Επισημαίνεται ότι:

 • Δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
 • Σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 €. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 40% ή μεγαλύτερο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης 3α.4.2 χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συγκέντρωση της στήριξης από το ΕΤΠΑ στις προτεραιότητες της Ένωσης.

Ύψος επιδότησης

Ένταση ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 € έως 285.000 €.

Η ένταση της ενίσχυσης, η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε 70% ενώ η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Στη Δράση 3α.4.2 θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Α.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Α.2 Εξοπλισμός
  • Α.2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Α.2.2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
  • Α.2.3 Μεταφορικά μέσα έως 15.000 €
  • Α.2.4 Λοιπός εξοπλισμός έως 6.000 €
 • Α.3 Άυλες δαπάνες έως 10% του συνολικού Π/Υ
  • Α.3.1 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 3.000 € / πιστοποιητικό και έως 9.000 € συνολικά
  • Α.3.2 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού έως 10.000 €
 • Β.1 Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση έως συνολικά 8.000 € και ειδικότερα, σύμφωνα με τους κάτωθι περιορισμούς:
  • B.1.1 Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση και διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου έως 4.000€
  • Β.1.2 Λοιπές δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης
 • Γ.1 Ψηφιακή προβολή έως συνολικά 7.000 € και ειδικότερα, σύμφωνα με τους κάτωθι περιορισμούς:
  • Γ.1.1 Προβολή διαφημιστικού μηνύματος έως 1.000 €
  • Γ.1.2 Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής έως συνολικά 2.000 €
  • Γ.1.3 Ανάπτυξη ιστοσελίδας έως 3.000 €
  • Γ.1.4 Ανάπτυξη/διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος έως 4.000 €

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: 18/02/2020

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: 30/06/2020 ώρα 14:00

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης