ΔΥΠΑ

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Α’ κύκλος


  Investment amount to qualify
 >5.000€ – 25.000€
  Subsidy
 100%-100%
  Deadline
 2016-04-15

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Α’ κύκλος, αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Α’ κύκλος αφορά στην ενίσχυση των ανέργων για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους καθώς και αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα. Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 2. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος

Το συνολικό ύψος προϋπολογισμού του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ και αποτελείται από 2 κύκλους:

 • Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 (τρέχων κύκλος): 65% =32.500.000€ που κατανέμεται στις Περιφέρειες ως εξής:
  1. Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 19.500.000€
  2. Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 5.785.000€
  3. Αττική: 5.070.000 €
  4. Στερεά Ελλάδα: 1.261.000€
  5. Νότιο Αιγαίο: 884.000€
 • Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 35% 17.500.000€

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Ενισχύονται από το πρόγραμμα Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Α’ κύκλος επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Το ανώτατο ύψος των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.) έως 60% του επενδυτικού σχεδίου
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.) έως 20% του επενδυτικού σχεδίου
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10% του επενδυτικού σχεδίου
 4. Προμήθεια αναλωσίμων έως 5% του επενδυτικού σχεδίου
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) έως 30% του επενδυτικού σχεδίου
 6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€
 7. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% EKT του επενδυτικού σχεδίου
 8. Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας έως 40% του επενδυτικού σχεδίου

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

 1. Περίοδος υποβολής από 8/3/2016 έως 15/4/2016
 2. Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 8η Μαρτίου 2016
 3. Περίοδος ολοκλήρωσης 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους, όπως αυτό εξειδικεύεται στο κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Δικαιολογητικά για τους Δικαιούχους Άνεργους

Δικαιολογητικά για τους Δικαιούχους Αυτοαπασχολούμενους

Προ-βαθμολόγηση

Προ-βαθμολόγηση

Προ-βαθμολόγηση της πρότασης 
Επιλέξιμοι ΚΑΔ

13/04/2016
2η Τροποποίηση και Παράταση υποβολής προτάσεων έως 5/5/2016 και ώρα 17:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
9/03/2016
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης & Παραρτημάτων
11/02/2016
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα