ΕΣΠΑ

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ


  Investment amount to qualify
 >15.000-200.000
  Subsidy
 40%-90%
  Deadline
 2016-05-20

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές είναι να ενισχυθούν υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό ή την αναδιαμόρφωση των υπηρεσιών τους.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας του (ΕΠΑνΕΚ)είναι οι εξής:

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι της Δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές είναι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Ετερρόρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμούς, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011-ΚΟΙΝΣΕΠ).

Επιλέξιμες είναι οι:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015
 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ετυμολογική ερμηνεία για την κατηγορία ΜΜΕ

Μικρή επιχείρηση ορίζεται εκείνη η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.
Πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται εκείνη που απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή του σύνολου του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 130 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης:
1ος κύκλος 2016: 60%

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης του 1ου κύκλου ανέρχεται σε 78 εκατ. ευρώ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 • Αν.Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτ. Ελλάδα 48.840.000 €
 • Δυτ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 7.200.000
 • Αττική 16.800.000
 • Στερεά Ελλάδα 3.000.000
 • Νότιο Αιγαίο 2.160.000

 

2ος κύκλος - 2o εξάμηνο 2016: 40%

Ύψος επιδοτήσης

Ύψος επιδότησης

Για το πρόγραμμα αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές η επιδότηση κυμαίνεται από 15.000€ έως 200.000€.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται από τη Δράση 

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου εξοπλισμού από την επιχείρηση είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 40%

 • κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές, και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 90%

 • Προμήθεια- μεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονών μηχανημάτων και συστημάτων αυτοματοποίησης
 • Δαπάνες μετεγκατάστασης επιχειρήσεων
 • Αγορά- μεταγορά-εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για τη προστασία του περιβάλλοντος
 • Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών- εγκατάσταση νέων μηχανημάτων πληροφορικής
 • Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας
 • Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing
 • Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης λογισμικού.

 

Άϋλες Δαπάνες έως 100%(μέχρι 100.000 ευρώ)

 • Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων στις διοικητικές, οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από διαπιστευμένους φορείς
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων ετικέτας και συσκευασίας
 • Πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων- μετρήσεις απόδοσης και επαλήθευσης.

 

<Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) έως 40% μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού
 • Μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

Σημαντικές ημέρομηνιες

Σημαντικές ημερομηνίες

 

 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη Δράση Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές από 7/4/2016 έως 20/5/2016

 

 • Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: 11/02/2016

 

 • Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
  Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα δύο (42) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που προθεσμία ορισθείσα κατά τα ανωτέρω λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

   

  Κατ’ εξαίρεση, ειδικά και μόνο για όσα επενδυτικά έργα η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους στην Δράση είναι μεταγενέστερη της 11-06-2020, η προθεσμία ολοκλήρωσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα δύο (42) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

  Όταν με βάση τις ανωτέρω ορισθείσες χρονικές διάρκειες υλοποίησης των επενδυτικών έργων οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερες της 31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2023.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις Υφιστάμενες Επιχειρήσεις πατήστε εδώ

Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις Νέες Επιχειρήσεις πατήστε εδώ

Χρήσιμα αρχεία

Χρήσιμα αρχεία

13/06/2019

Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων

11/12/2018

5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

10/12/2018

2η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

05/12/2018

1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

20/11/2018

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

26/10/2018
3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

22/03/2018

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

14/03/2018

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

06/06/2016

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

20/05/2016

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

13/05/2016
2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

11/4/2016

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων.

11/2/2016

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις