ΕΣΠΑ

Πράσινος Τουρισμός


  Investment amount to qualify
 >15.000€
  Subsidy
 -
  Deadline
 2011-03-31

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η Πράξη Πράσινος Τουρισμός αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 .

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

 • Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
 • Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

 • Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Πράξης Πράσινος Τουρισμός και προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε € 12.904.207. Η Δημόσια Δαπάνη της Πράξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €15.000 και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των €400.000 όπως προκύπτει από την παράγραφο 4.3.5 που ορίζει τα ποσοστά ενίσχυσης και την ιδιωτική συμμετοχή. Επενδυτικά σχέδια που δεν τηρούν τα ανωτέρω ελάχιστα και μέγιστα αποδεκτά όρια απορρίπτονται.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

 • Προμήθεια μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων - ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.
 • Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Αμοιβές συμβούλων και άλλες υπηρεσίες.
 • Ενημέρωση και προβολή.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από 20 Δεκεμβρίου 2010 έως και 31 Μαρτίου 2011.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

 • Φωτοαντίγραφα ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης της χρήσης του έτους 2009, μόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.
 • Φωτοαντίγραφα δηλώσεων φορολογίας Ε1, Ε5 και Φ01 και αναλυτικών στοιχείων φορολογίας Ε3, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης και με το εάν αυτή υπόκειται ή μη στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων) για τη διαχειριστική χρήση του 2009. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης θα πρέπει να προσκομίζεται σε πίνακα και διαχωρισμός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων με κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.
 • Φωτοαντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης με τις τροποποιήσεις του, για όσες επιχειρήσεις προβλέπεται.
 • Φωτοαντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/29.12.2000) καθώς και του εντύπου Ε7, για τη διαχειριστική χρήση του 2009.
 • Φωτοαντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της Επιχείρησης σε ισχύ όπως ορίζεται με το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 καθώς και των λοιπών προβλεπόμενων αδειών που απαιτούνται (π.χ. άδειες καταστημάτων και εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος).
 • Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Δήλωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ , η οποία θα περιλαμβάνει την αντιστοίχηση των παλαιών Κωδικών Δραστηριότητας με τους νέους (δηλαδή από ΚΑΔ 97 σε ΚΑΔ 08) καθώς επίσης και οι μεταβολές τους από την 1/1/2009.
 • Φωτοαντίγραφα λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), κατανάλωσης νερού (ΔΕΥΑ κ.λπ.)., τιμολόγια αγοράς ή πώλησης θερμικής ενέργειας, λογαριασμοί φυσικού αερίου ή τιμολόγια αγοράς πετρελαίου ή / και τιμολόγια αγοράς υγραερίου, που περιλαμβάνουν το χρονικό διάστημα από 01.01.2009 έως και 31.12.2009.
 • Βεβαίωση από τον Δήμο όπου υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο, στην οποία θα αναφέρεται ο πληθυσμός (αφορά μόνο στα επενδυτικά σχέδια με τόπο υλοποίησης νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις