ΕΣΠΑ

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα


  Investment amount to qualify
 >30.000€
  Subsidy
 100%-100%
  Deadline
 2009-09-14

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το Πρόγραµµα Γυναικεία Επιχειρηματικότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» - (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την δηµιουργία και επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας, µε ποιότητα και µε περιβαλλοντική ευαισθησία

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηµατικότητα Γυναικών), σε όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Ειδικότερος στόχος του προγράµµατος είναι η στροφή της αναπτυσσόµενης στη χώρα επιχειρηµατικότητας από επιχειρηµατικότητα ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:

 • Γυναίκες, οι οποίες:
  1. Γεννήθηκαν από το 1954 µέχρι και το 1991.
  2. Είναι άνεργοι,μισθωτοί ελεύθερες επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 1.1.2008 µέχρι και την προδηµοσίευση του προγράµµατος (4.3.2009).
 • Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρηµατικές δραστηριότητες του τοµέα της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισµού και της ανακύκλωσης – περιορισµού της ρύπανσης, όπως αυτές αναφέρονται στα Παραρτήµατα.
 • Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή που θα πρέπει να είναι ατοµική επιχείρηση ή εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, ΕΠΕ ή Ανώνυµη ή Συνεταιρισµός), η οποία θα συσταθεί µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
 • Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία:
  1. Στα κεφάλαια τους συµµετέχουν Γυναίκες µε ποσοστό τουλάχιστον 75%
  2. Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τις επιλέξιµες εταίρους – γυναίκες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
 • ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως µετόχων / εταίρων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συµµετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) µε ποσοστό µέχρι 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.

 • Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράµµατος. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µία προτάσεις στο Πρόγραµµα ή στα δύο Προγράµµατα ταυτόχρονα (Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων – Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών) οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος - Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.821.554,0€ ευρώ από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα:

 • Ποσό 14.161.251,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001).
 • Ποσό 7.982.008,0 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 R161PO006).
 • Ποσό 4.897.056 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5337/26-10- 2007απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008).
 • Ποσό 740.967, 0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (∆υτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008).
 • Ποσό 1.963.237,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO001).
 • Ποσό 1.077.035,0 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ Ε(2007) 5439/5-11- 2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO002).

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Το ύψος επιδότησης του προγράμματος Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κυμαίνεται:

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι οι εξής:

 • Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Κτιριακά & ∆ιαµόρφωση Χώρων
 • Προβολή-Προώθηση, Άλλες ∆απάνες, Υπηρεσίες Συµβούλων

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από 15/06/2009 έως και 14/09/2009.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα Γυναικεία Επιχειρηματικότητα είναι τα εξής:

 • Για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο:
  Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) ή/και αντίστοιχο εκκαθαριστικό του οικονοµικού έτους 2009 (χρήση 2008), ή αντίστοιχη επικυρωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, ή βεβαίωση της ∆ΟΥ ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης .
  Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει υποχρέωση σε φορολογική δήλωση, τα παραπάνω αντικαθίσταται µε σχετική βεβαίωση από την Εφορία.
 • Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας κάθε συµµετέχοντος δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο).
 • Βεβαιώσεις για τα προσόντα των υποψήφιων επιχειρηµατιών. Γίνονται δεκτά ένσηµα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις επιµόρφωσης - κατάρτισης, φορολογικές δηλώσεις οικογενειακής επιχείρησης (στις περιπτώσεις απασχόλησης σε οικογενειακή επιχείρηση), ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, συµπεριλαµβανοµένης και επικυρωµένης Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόµενου για την εµπειρία του.

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις