ΕΣΠΑ

ΠΕΠ Ηπείρου – Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας


  Investment amount to qualify
 >
  Subsidy
 60%-60%
  Deadline
 2019-02-28

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

 Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας, στο Πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου.

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για:

 • Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
 • Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Ωφελούμενοι της Δράσης Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αυτοί αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια στους τομείς της περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση: μεταποίηση πρωτογενούς τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμόςπολιτισμός και δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών υγείας – ευεξίας, παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής των ΜμΕ που υποβάλλουν πρόταση, είναι:

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) πριν από την 1/1/2016, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να μην υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Να μην είναι εξωχώρια (offshore) επιχείρηση.

 

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Προϋπολογισμός Προγράμματος

 Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000€.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 330.000 €.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ίδιους πόρους είτε δανεισμό.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

 Μέσω της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν σε:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 100% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): Επενδυτικές δαπάνες για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (έως 100% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): Επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση μηχανημάτων και εξοπλισμού, πάγιων στοιχείων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Επιλέξιμη είναι δαπάνη αγοράς μεταφορικών μέσων, συνολικού κόστους έως 25.000 ευρώ.
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (έως 10% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): Επενδύσεις για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική υπόσταση, όπως ειδικά λογισμικά για αυτοματοποίηση και ποιοτικό έλεγχο παραγωγής, λειτουργία και δικτύωση της επιχείρησης, ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ανάπτυξη ηλεκτρονικών πωλήσεων.
 • Δαπάνες προς τρίτους/τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων (έως 3.500 ευρώ): Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται δαπάνες: α) για πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 και β) για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν τη σύνταξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

 Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 21/11/2018 ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/02/2019 ώρα 15.00.

Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 1/3/2019.
 
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
 
Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις