ΕΣΠΑ

Δράση 3 – Ψηφιακός μετασχηματισμός αιχμής ΜμΕ


  Investment amount to qualify
 >60.000.000,00€
  Subsidy
 50%-60%
  Deadline
 

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Βασικός στόχος της Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

1. Να υποβάλλουν μία (1) επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
4. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
5. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
6. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας δράσης (επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας βάσει των Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) και 1407/2013 (De Minimis)).
7. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
8. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
Σε αντίθετη περίπτωση:
Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis)η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου απορρίπτεται.
Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ)το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
9. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους οι κάτωθι προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

10. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
11. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
12. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ)]. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
13. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).
14. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
15. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
16. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης. (Τμήμα Β Βαθμολογούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης)

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου οι ακόλουθες επιχειρήσεις (ισχύει ανεξάρτητα από το καθεστώς χρηματοδότησης – Καν. ΕΕ 651/2014 ή Καν. ΕΕ 1407/2013 – που θα επιλεγεί):

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι)
 • επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ).
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.
 • Οι επιχειρήσεις των οποίων οι κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στον τομέα ΙΑ «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» της NACE αναθ. 2 ή σε επιχειρήσεις που ασκούν ενδοομιλικές δραστηριότητες και των οποίων οι κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στις τάξεις 70.10 «Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων» ή 70.22 «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης» της NACE αναθ. 2.
 • Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους εξαιρούμενους από τον Καν. ΕΕ 651/2014 και Καν.ΕΕ 1407/2013 τομείς όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ «Προϋποθέσεις ΓΑΚ» & ΙΧ Παράρτημα «Προϋποθέσεις De minimis» αντίστοιχα της παρούσας. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, ο κανονισμός 651/2014 & ο κανονισμός 1407/2013 εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών αυτών δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
 • Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες (αφορά ενισχύσεις μισθολογικού κόστους με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013).
 • Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης (αφορά ενισχύσεις μισθολογικού κόστους με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013).

 

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής

Χρηματοδότηση με καθεστώς ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 651/2014

Για τις περιπτώσεις επιλογής του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), θα πρέπει – επιπλέον των γενικών προϋποθέσεων να πληρούνται στο σύνολό τους οι κάτωθι προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
1. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ΕΚ 1058/2021. Κατά παρέκκλιση, δεν θεωρούνται προβληματικές οι επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.
2. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης Υπεύθυνη Δήλωση αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.
3. Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα ενισχυθούν με τον Καν.ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014), άρθρο 14, πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων» και στο Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του Καν.ΕΕ 651/2014. Συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες :

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

4. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), όπως αναφέρονται στην Ενότητα 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» της παρούσας καθώς και οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος Χ «Προϋποθέσεις ΓΑΚ». Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιλέξουν το καθεστώς ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) να επιβεβαιώσουν ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (μόνο για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014).
5. Για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 και συγκεκριμένα του άρθρου 14, ισχύει ότι η επένδυση πρέπει να διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία έτη, μετά την ολοκλήρωση της. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση εξοπλισμού που κατέστη παρωχημένος ή υπέστη βλάβη κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά τη σχετική ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο.

Χρηματοδότηση με καθεστώς ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis)

Για τις περιπτώσεις επιλογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis), θα πρέπει – επιπλέον των γενικών προϋποθέσεων να πληρείται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης).

Κατάταξη ψηφιακής ωριμότητας επιχείρησης

Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να πληροί ελάχιστη ψηφιακή ωριμότητα με κριτήριο το επίπεδο υφιστάμενων τεχνολογιών, εφαρμογών και εξοπλισμού που έχει σε λειτουργία. Η κατάταξη γίνεται με βάση τα κριτήρια του ακόλουθου ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας το οποίο στοχεύει στην διασύνδεση των επιχειρήσεων με κατάλληλες υπηρεσίες, εξοπλισμό και συστήματα που αναβαθμίζουν τη ψηφιακή λειτουργία της.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

A/A

 

Εξοπλισμός-Λογισμικό σε Λειτουργία

 Πλήρης   Κάλυψη

 Κριτηρίου

 

 Συντελεστής

 

1

Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ή Εφαρμογές διαχείρισης πελατών (CRM) ή Εφαρμογές

διαχείρισης αποθέματος και αποθήκης (WMS)

 

Ναι/Όχι

 

        30%

 

2

Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων (Electronic

Data Interchange) μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) ή με πελάτες

(B2C)

 

Ναι/Όχι

 

         30%

 

       3

Λογισμικό αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων και

αντιγράφων ασφαλείας (backup), σε μορφή υπολογιστικό νέφος (cloud) ή τοπικών εξυπηρετητών (hosts servers)

 

      Ναι/Όχι

 

          15%

 

      4

Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence και Data

Analytics)

 

      Ναι/Όχι

 

          25%

 

                         

                               ΣΥΝΟΛΟ

 

 

         100%

 
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν βαθμό 100 εφόσον καλύπτουν πλήρως το εκάστοτε κριτήριο ή 0 βαθμούς αν δεν ικανοποιούν πλήρως το εκάστοτε κριτήριο.

Η τελική βαθμολογία κατάταξης (Κ) των δικαιούχων κυμαίνεται από 0 έως 100 βαθμούς σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Κ= βαθμολογία Κριτηρίου 1* 0,3 + βαθμολογία Κριτηρίου 2*0,3+ βαθμολογία Κριτηρίου 3*0,15 + βαθμολογία Κριτηρίου 4*0,25

Αιτήσεις επιχειρήσεων με βαθμολογία Κ μικρότερη του 70 δε δύναται να υποβληθούν.

Η ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου τεκμηριώνεται με την ψηφιακή προσκόμιση από τον δικαιούχο αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Η ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από τον ΕΦ κατά την αξιολόγηση.

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι η επιχείρηση κατατάσσεται σε επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας Κ μικρότερο του 70 το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται.

Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει κατ’ ελάχιστο, την ψηφιακή ωριμότητα που έχει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €60.000.000 (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Στην περίπτωση που η αίτηση χρηματοδότησης θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των ανώτατων ορίων, το υπερβαίνον μέρος του προϋπολογισμού θα καλύπτεται στο σύνολό του από ιδιωτική συμμετοχή του φορέα της επένδυσης.

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. 

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων έχουν, κατά περίπτωση, έχουν ως εξής:

Κατά τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού, έχουν ως ακολούθως:

Ένταση Ενισχύσεων (De minimis)

 

Περιφέρειες

(για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)

 Δημόσια Επιχορήγηση       (Κοινοτική και Εθνική)

Έως (%)

         Ιδιωτική Συμμετοχή

                         (%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

50%

50%

50%

50%

Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

60%

60%

40%

40%

Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης:
Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, B. Αιγαίου, N. Αιγαίου, Κρήτης,
Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που λαμβάνει μία ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Κατά τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (ΓΑΚ)


Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Άρθρου 14 «Περιφερειακές Επενδυτικές ενισχύσεις» του ΓΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως (Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027):

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα παρακάτω:

1) Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
2) Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας
λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη
δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
3) Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί
ποτέ σε αυτήν.

4) Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Επισημαίνεται ότι η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027.

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Άρθρου 18 «Περιφερειακές Επενδυτικές ενισχύσεις» του ΓΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:

 

           Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 18 ΓΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο    18)

Δημόσια Επιχορήγηση

(Κοινοτική και Εθνική)

              (%)

              έως

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

 

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

    Μεσαίες     Επιχειρήσεις

   Μικρές & πολύ  Μικρές Επιχειρήσεις

1. Δαπάνες για  παροχή  υπηρεσιών

50 %

50 %

    50%

        50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής
ΜμΕ είναι οι εξής:

1) Δαπάνες εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης / μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων και εξοπλισμού μη-επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.λπ. κ.α.
2) Δαπάνες λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
3) Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες για «Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής» της κατηγορίας «Δαπάνες εξοπλισμού» θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης. Είναι κοινές και για τα δυο χρηματοδοτικά καθεστώτα που μπορεί να επιλέξει ο δικαιούχος, δηλαδή De Minimis (Καν. ΕΕ 1407/2013) ή ΓΑΚ (Καν. ΕΕ 651/2014) και αφορούν:

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 Καν. ΕΕ 651/2014 και Καν. ΕΕ 1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :

 • Δαπάνες Εξοπλισμού
 • Δαπάνες Λογισμικού

 
β) Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (άρθρο 18 Καν. ΕΕ 651/2014 και Καν. ΕΕ 1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :

 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 
Ακολουθεί ανάλυση των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης:

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση δαπάνης πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
– Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis), η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου η δαπάνη αυτή απορρίπτεται.
– Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ)το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 23/02/2023 και ώρα 12:00

Η Δράση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo) με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση δαπάνης πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

 • – Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis), η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου η δαπάνη αυτή απορρίπτεται.
 • – Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ)το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις