Ευρωπαϊκά προγράμματα

ICT4GROWTH


  Investment amount to qualify
 >120.000.000€
  Subsidy
 15%-60%
  Deadline
 2013-12-31

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η Δράση ICT4GROWTH εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών/ ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγκεκριμένα του Άξονα Προτεραιότητας 1:
Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσα από τους Ειδικούς Στόχους:

 • Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨηφιακήΣύγκλιση», που υποστηρίζουν την προώθηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής &Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κυρίως στον ιδιωτικό τομέα,
 • Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία και
 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE.

Εντάσσεται δε, στο πλαίσιο των Δράσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της αναθεωρημένης Ψηφιακής Στρατηγικής, έχοντας ως κύριο στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας (ενδυνάμωση εξωστρέφειας, ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών τάσεων, δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος) και την ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας (καινοτομία, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, στόχευση σε αγορές, επιβράβευση)

 

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια. Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, έχει δικαίωμα να υποβάλει/υλοποιήσει μία (1) το πολύ πρόταση έργου.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος ICT4GROWTH

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα 120.000.000 ευρώ.

 

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από 300.000€ έως 5.000.000 € για τα μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια και από 5.000.000€ έως 20.000.000 € για τα επενδυτικά σχέδια σημαντικού εύρους.

Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός περιλαμβάνει τόσο την δημόσια χρηματοδότηση, όσο και την ιδιωτική συμμετοχή.

 

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι
ακόλουθες
:

 • Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού
 • Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας
 • Ενέργειες Ανάπτυξης
 • Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργίας παραγωγικών υποδομών
 • Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας
 • Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται έως 18/02/2013.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή


Τα δικαιολογητικά υποβολής πρότασης για Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι τα εξής:

 • Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης (για όσες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν) για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης), Φ01 (μόνο για τις Α.Ε) για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Έντυπα Ε7 (Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών) για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις
 • Τελευταίο Καταστατικό ή Πρόσφατο Κωδικοποιημένο Καταστατικό της επιχείρησης
 • Άδειες Λειτουργίας σε ισχύ στο όνομα της επιχείρησης και για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.
 • Συμπληρωμένο ειδικό Έντυπο δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως Μεσαία, Μικρή ή πολύ Μικρή βάσει του ορισμού της ΕΕ
 • Εγγυητική Επιστολή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, η οποία να καλύπτει το 10% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.


Τα δικαιολογητικά υποβολής πρότασης για Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις είναι τα εξής:

 • Λογιστικές καταστάσεις-ισοζύγιο του τελευταίου μήνα καθώς και τις προβλέψεις για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση όπου θα φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης (Μόνο για επιχειρήσεις που τηρούν
  βιβλία Γ κατηγορίας).
 • Αναλυτικές θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού της επιχείρησης από την Επιθεώρηση Εργασίας
  και το ΙΚΑ
 • Τελευταίο Καταστατικό ή Πρόσφατο Κωδικοποιημένο Καταστατικό της επιχείρησης το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί σε αυτό
 • Άδειες Λειτουργίας σε ισχύ στο όνομα της επιχείρησης και για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.
 • Συμπληρωμένο ειδικό Έντυπο δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως Μεσαία Μικρή πολύ Μικρή βάσει του ορισμού της ΕΕ
 • Εγγυητική Επιστολή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, η οποία να καλύπτει το 10% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

 

Προ-βαθμολόγηση

Προ-βαθμολόγηση

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις