ΔΥΠΑ

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος


  Investment amount to qualify
 >80.000.000€
  Subsidy
 100%-100%
  Deadline
 2017-12-13

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η δράση Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.

Ιδιαίτερη προσοχή: Tο πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995.

Μπορούν να συμμετέχουν:

1. Κατηγορία Δικαιούχων Α

Νέες Επιχειρήσεις που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελούμενων πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ιδιαίτερη προσοχή: Tο πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995), οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι:

· Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

· Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)

· Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι), οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς

Συνεργασίες μεταξύ των ωφελούμενων της κατηγορίας Δικαιούχων Α:

Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν ωφελούμενοι από την προαναφερόμενη κατηγορία δικαιούχων Α, με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους με ίσα εταιρικά μερίδια.

2. Κατηγορία Δικαιούχων Β

Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

Συνεργασίες μεταξύ των ωφελούμενων της κατηγορίας Δικαιούχων Β:

Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν ωφελούμενοι από την προαναφερόμενη κατηγορία δικαιούχων Β, με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους με ίσα εταιρικά μερίδια. Επισημαίνεται ότι τα νέα επιχειρηματικά σχήματα που συστήνονται αποκλειστικά και μόνο, από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες κατά την υποβολή, θα εντάσσονται στην κατηγορία Δικαιούχων Β.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος

Η παρούσα δράση του 2ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%) ως εξής:

 1. Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 48.200.000€
 2. Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 14.200.000€
 3. Αττική: 12.300.000€
 4. Στερεά Ελλάδα: 3.100.000€
 5. Νότιο Αιγαίο: 2.200.000€

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000€ έως και 25.000€ για την κάλυψη σε ποσοστό 100% επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για συνεργασία δύο (2) ωφελούμενων/δικαιούχων, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων ωφελούμενων/δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως και 50.000 €.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.) έως 60% του επενδυτικού σχεδίου
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.) έως 20% του επενδυτικού σχεδίου
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10% του επενδυτικού σχεδίου
 4. Προμήθεια αναλωσίμων έως 15% του επενδυτικού σχεδίου
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) έως 30% του επενδυτικού σχεδίου
 6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως 12.000€
 7. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% του επενδυτικού σχεδίου (EKT χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)
 8. Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας έως 40% του επενδυτικού σχεδίου (με χρήση ρήτρας ευελιξίας)

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

1. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

2. Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων.

3. Περίοδος ολοκλήρωσης 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους, όπως αυτό εξειδικεύεται στο κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης

Χρήσιμα αρχεία

Χρήσιμα αρχεία

 1. Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος βαθμολογικής κατάταξης
 2. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
 3. Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)
 4. Σύνοψη Προγράμματος
 5. Αποτελέσματα 1ης περιόδου υποβολών – Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων
 6. Αποτελέσματα 2ης περιόδου υποβολών – Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων
 7. Αποτελέσματα 3ης περιόδου υποβολών – Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων
 8. Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
 9. 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
 10. 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις