ΕΣΠΑ

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων


  Investment amount to qualify
 >35.000
  Subsidy
 40%-50%
  Deadline
 2011-05-24

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Στο πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος / εταίρος σε ομαδικό σχήμα:

 • Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.
 • Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).
 • Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2008, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).
 • Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος. Το σύμφωνο συνεργασίας των περιπτώσεων (Β), (Γ) και (Δ) δεν αποτελεί το αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία συμμετέχει με το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο. Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών (που αντιστοιχούν σε διακριτές ανά εταιρία δαπάνες) με βάση την συμφωνία μεταξύ των μελών που το απαρτίζουν για την π.χ. μείωση του κόστους, για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση προϊόντων κτλ.. Το σύνολο των προϋποθέσεων για τις συνεργασίες των περιπτώσεων (Β), (Γ) και (Δ) ανωτέρω παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Προϋπολογισμός προγράμματος 

Προϋπολογισμός προγράμματος 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (∆ηµόσια ∆απάνη).

Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 18.000.000,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργασίας που υποβάλλονται από υφισταμένες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σε 9.000.000,00€ για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργασίας που υποβάλλονται από υφισταμένες και νέες μεσαίες επιχειρήσεις και σε 3.000.000,00€ για επιχειρηματικά σχέδια συνεργασίας που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση συνεργασίας με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος, από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράμματα:

Επιχειρησιακά Προγράμματα

 • 1. Ποσό 11.250.000,0€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας» στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 09 «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ» .
 • Ποσό 6.000.000,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 R161PO006).
 • Ποσό 8.400.000,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5337/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008).
 • Ποσό 750.000,0€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008).
 • Ποσό 3.000.000,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO001).
 • Ποσό 600.000,0 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ Ε(2007) 5439/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO002).

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Στο πλαίσιο της Προγράμματος Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

1) Ανεξαρτήτως μεγέθους της (μικρομεσαίας) Επιχείρησης, και για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια της περίπτωσης (Α) ανωτέρω:

 • 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

2) Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις – συνεργασίες της περίπτωσης (Γ) ανωτέρω:

 • 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις
 • 50% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ.

3) Για Επιχειρηματικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (Δ) ανωτέρω:

 • 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

 

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

 • Μηχανολογικός Εξοπλισµός
 • Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών
 • Ενέργειες σχεδιασµού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας
 • Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης.
 • ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια
 • Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας
 • Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 10-03-2011 έως τις 24-05-2011 ώρα 14:00

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

 1. Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης (µόνο για όσες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να συντάσσουν) για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση), 2008, 2009, 2010 (οικονοµικά έτη, 2009, 2010, 2011) για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τριετία. Για αυτές που έχουν κλείσει δυο έτη ή ένα έτος η υποχρέωση υποβολής προσαρµόζεται αντίστοιχα.
 2. Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα µε τη µορφή της επιχείρησης), Φ01 (µόνο για τις Α.Ε) για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) 2008, 2009, 2010 (οικονοµικά έτη 2009, 2010, 2011). Για αυτές που έχουν κλείσει δύο ή µια πλήρη χρήση η υποχρέωση υποβολής προσαρµόζεται αντίστοιχα.
 3. Έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης σε αντίγραφα σφραγισµένα µε τη σφραγίδα της Επιχείρησης.
 4. Εκκαθαριστικές ΦΠΑ για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) 2008, 2009, 2010 (οικονοµικά έτη 2009, 2010, 2011. Για αυτές που έχουν δεν έχουν κλείσει τριετία η υποχρέωση υποβολής προσαρµόζεται αντίστοιχα.
 5. Για επιχειρήσεις που θα προσλάβουν για την υλοποίηση του Ε/Σ τους:
  Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες
 6. ∆ήλωση µεταβολής εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. η οποία θα περιλαµβάνει µόνο την αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών δραστηριότητας
  µε τους νέους (δηλαδή από Κ.Α.∆. 97 σε Κ.Α.∆. 08) χωρίς να δηλώνεται σε αυτή καµία άλλη µεταβολή των στοιχείων µητρώου του υπόχρεου.
 7. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, όπου απαιτείται, η νόµιµη απαλλαγή εξ’ αυτής. Στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας έχει λήξει χρονικά, θα προσκοµίζεται βεβαίωση από την αρµόδια νοµαρχιακή υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της.
 8. Προσφορές-προτιµολόγια για όλες τις δαπάνες και prospectus για τον εξοπλισµό. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένες µε αύξοντα αριθµό προκειµένου να υπάρχει η ευκολία συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής της πρότασης για το σχετικό πεδίο ανάλυσης των δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου.
 9. Υποχρεωτική υποβολή σύντοµου και περιεκτικού εντύπου στρατηγικού σχεδιασµού (Business Plan) στο οποίο αντιστοιχεί το επενδυτικό σχέδιο.
 10. Για την περίπτωση των συνεργασιών: Για κάθε εταίρο όλα τα ανωτέρω και Αναλυτικό σύµφωνο συνεργασίας στο οποίο κάνουν µνεία και αναφορά και υποβάλουν όλοι οι εταίροι στο οποίο περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα και προβλεπόµενα στο κεφ. 6 του παρόντος.
 11. Για την περίπτωση των ΜΜΕ: Υπεύθυνη ∆ήλωση που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του κανονισµού 800/2008 της Ε.Ε (βλέπε αναλυτικά Παράρτηµα Ι του Οδηγού)
 12. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας

Προ-βαθμολόγηση

Προ-βαθμολόγηση

Εκκρεμεί

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις