Λοιπές χρηματοδοτήσεις

Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα


  Investment amount to qualify
 >30.000
  Subsidy
 -
  Deadline
 2013-05-31

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Οδηγού του Προγράμματος του οποίου οι όροι και προϋποθέσεις θέτουν το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος έως την ολοκλήρωση των έργων.

Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους πίνακες που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1.1.2009.

Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας. Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02. Οι ολοκληρωμένες και πλήρεις χρήσεις αποδεικνύονται μέσω των δημοσιευμένων ισολογισμών των επιχειρήσεων. Όσες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση ισολογισμών θα πρέπει αντίστοιχα να έχουν υποβάλει για τρεις φορολογικές χρήσεις τα απαιτούμενα Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος.

Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 ευρώ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Προϋπολογισμός προγράμματος 

Προϋπολογισμός προγράμματος

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000.000 €. Η Δημόσια Δαπάνη αναλύεται σε 8.500.000 € (85%) ως Κοινοτική Συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε 1.500.000 € (15%) Εθνική Συμμετοχή.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € έως μέγιστο 400.000,00 € και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών μέχρι 31.3.2015.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο Οικονομικό Αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 30.000,00 €, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000€ έως μέγιστο 400.000€ και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών μέχρι 31.3.2015.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

 1. Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στη τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών)
 2. Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων).
 3. Δαπάνες για την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
 4. Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις.
 5. Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου
 6. Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.
 7. Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης.
 8. Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης
 9. Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από 15/4/2013 έως και 31/5/2013.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

 • Αίτηση – Έντυπο Υποβολής Πρότασης της επιχείρησης, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγισμένο με την σφραγίδα της επιχείρησης.
 • Καταστατικό της επιχείρησης μαζί με τις τροποποιήσεις που αυτό έχει υποστεί ή κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
 • Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί και Αποτελέσματα χρήσης για τα οικονομικά έτη 2010,2011,2012 (Xρήσεις 2009,2010,2011 αντίστοιχα) για όσες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν
 • Τα Έντυπα Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Για τις ΑΕ, ΕΠΕ Έντυπο Φ01, για τις ΟΕ, ΕΕ Έντυπο Ε5, για τις Ατομικές Επιχειρήσεις Έντυπο Ε1) για τα οικονομικά έτη 2010,2011,2012.
 • Έντυπα Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) για τα οικονομικά έτη 2010,2011,2012 (Xρήσεις 2009,2010,2011 αντίστοιχα).
 • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή το νόμιμο απαλλακτικό αυτής, ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το δεύτερο μέρος του Ν. 3982/2011, ή οποιαδήποτε έγγραφα Δημόσιων Αρχών από τα οποία να αποδεικνύεται τουλάχιστον η νόμιμη λειτουργία.
 • Έγγραφα και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση λειτουργεί στην υφιστάμενη θέση της και συνεχίζει να λειτουργεί. (π.χ. Λογαριασμοί ΔΕΗ ή ΟΤΕ )
 • Προσύμφωνο ή συμβόλαιο αγοράς κτιριακής εγκατάστασης ή ενοικίασης του κτιρίου, εντός ΒΕΠΕ ή ΕΠ.
 • Έγγραφο βεβαίωσης από την Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος στο οποίο να βεβαιώνεται ότι στα όρια της περιφερειακής ενότητας στην οποία είναι εγκατεστημένη η προς μετεγκατάσταση επιχείρηση δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος υποδοχής για την συγκεκριμένη κατηγορία όχλησης της επιχείρησης
 • Έγγραφο του Αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης Β.Ε.ΠΕ. ή ΕΠ στο οποίο να βεβαιώνεται ότι η δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση είναι επιτρεπτή στη συγκεκριμένη Β.Ε.ΠΕ. ή ΕΠ.
 • Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της επιχείρησης σε υπάρχον κτίριο, απαιτείται έκθεση πολιτικού μηχανικού στην οποία θα περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του νέου χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης.
 • Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο συμπεριλαμβάνεται αγορά κτιρίου, απαιτείται προσύμφωνο αγοράς και πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης, μεταγεγραμμένο συμβόλαιο αγοράς.
 • Αναλυτικές, πλήρεις και σαφείς προσφορές – προτιμολόγια για το σύνολο των δαπανών που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο.
 • Υπεύθυνη δήλωση από μηχανικό για τον βαθμό όχλησης της μονάδας σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β’/2012).
 • Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη της μονάδας στην οποία θα αναφέρεται σαφώς η δυναμικότητα της μονάδας βάσει των κριτηρίων της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β’/2012)
 • Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη της μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εάν η Β.Ε.ΠΕ. στην οποία γίνεται η μετεγκατάσταση ανήκει ή όχι σε περιοχή ΟΠΑΑΧ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αυτού.

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις