Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πράσινη Επιχείρηση


  Investment amount to qualify
 >15.000€
  Subsidy
 40%-50%
  Deadline
 2010-06-18

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Πράσινη Επιχείρηση αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013. Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

 • Το πρόγραμμα Πράσινη Επιχείρηση απευθύνεται σε Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.
 • Επιλέξιµες θεωρούνται όλοι οι τύποι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.

 

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (∆ηµόσια ∆απάνη) από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα:

 • Ποσό 21.180.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος.
 • Ποσό 3.300.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ.
 • Ποσό 1.500.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ.
 • Ποσό 900.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (∆υτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ.
 • Ποσό 2.820.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO001).
 • Ποσό 300.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5439/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Το ύψος επιδότησης κυμαίνεται από 15.000€ έως 200.000€.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

 • Διαµόρφωση κτιρίων και χώρων
 • Προµήθεια µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου
 • Αγορά µεταφορικών µέσων (πλην επιβατικών)
 • Προµήθεια λογισµικού
 • Πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων-επαλήθευσης, επικύρωση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια
 • Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις)
 • Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

 • Περίοδος υποβολής από τις 25 Μαίου 2010 και µέχρι τις 18 Ιουνίου 2010

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα Πράσινη Επιχείρηση είναι τα εξής:

 • Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης (µόνο για όσες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να συντάσσουν) για τα ηµερολογιακά έτη 2006, 2007, 2008, 2009 (οικονοµικά έτη 20077, 2008, 2009, 2010).
 • Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα µε τη µορφή της επιχείρησης), Φ01 (µόνο για τις Α.Ε) για τα ηµερολογιακά έτη 2006, 2007, 2008, 2009 (οικονοµικά έτη 2007 , 2008, 2009, 2010).
 • Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης µε τις τροποποιήσεις του (για τις ατοµικές επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος µε τις τροποποιήσεις της).
 • Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7), που υποβάλλεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο, για τα ηµερολογιακά έτη 2007, 2008, 2009.
 • ∆ήλωση µεταβολής εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. η οποία θα περιλαµβάνει µόνο την αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών δραστηριότητας µε τους νέους (δηλαδή από Κ.Α.∆. 97 σε Κ.Α.∆. 08) χωρίς να δηλώνεται σε αυτή καµία άλλη µεταβολή των στοιχείων µητρώου του υπόχρεου
 • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή νόµιµη απαλλαγή εξ’ αυτής.

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις