ΕΣΠΑ

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας – ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020


  Investment amount to qualify
 >6.000.000€
  Subsidy
 -
  Deadline
 2020-09-30

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Σκοπός της Δράσης Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους:

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, και σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) αριθ. 651/2014 (Άρθρο 2), περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν:

 • Καινοτομία
 • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα
 • Πειραματική ανάπτυξη

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από έναν ή περισσότερους δικαιούχους ως ακολούθως:

 • Μία Επιχείρηση,
 • Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους,
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα).

Σε περίπτωση συνεργασίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από Πανεπιστήμια ή Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα.

Σε περίπτωση πραγματικής συνεργασίας επιχείρησης με Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων κύριος εταίρος του έργου πρέπει να είναι Επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπεύθυνου.

Σημειώνεται ότι ειδικά για τα συνεργατικά έργα, απαιτείται συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. Το συμφωνητικό συνεργασίας καταρτίζεται μετά από την έγκριση του έργου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων μιας Αίτησης Χρηματοδότησης με σκοπό να διευθετήσει ζητήματα τα οποία αφορούν την εκτέλεση του έργου και πρέπει να κατατεθεί στον ΕΦ αμέσως μετά την υπογραφή του και πάντως πριν την καταβολή της α΄ δόσης επιχορήγησης.

Σκοπός της Δράσης Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους:

 • Αγροδιατροφή
 • Τουρισμός
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 • Δομικά Υλικά
 • Τεχνολογίες ενέργειας
 • Τεχνολογίες περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • Oι Επιχειρησιακές Ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, είτε αυτόνομα είτε σε σχήματα συνεργασίας.ς

Ειδικά στις Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων ή/και με άλλους φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί διευκρινίζεται ότι οι Οργανισμοί θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 1 παρ. 5.α Καν. ΕΕ 651/2014).

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 6.000.000,00€. Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και Εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης της περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) έως τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000€).

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων προσδιορίζεται στις υπόλοιπες ενότητες του κεφαλαίου και εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο άρθρο / Κανονισμό και το μέγεθος της επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Εάν το σύνολο της δαπάνης που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των 400.000,00€, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Οι επιλέξιμες δαπάνες του ερευνητικού έργου, περιλαμβανομένων και αυτού των Ερευνητικών Φορέων μπορούν να είναι οι εξής:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες Οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού: Έως 40% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Έως 80% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας: Έως 5% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού: Έως 70% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό του έργου: Έως 70% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας: Έως 5% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων30/04/2020

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων30/09/2020 ώρα 15:00

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της παρούσας Δράσης.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του συνόλου του έργου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης μετά το πέρας των πρώτων εννέα (9) μηνών υλοποίησής του. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριωθούν επαρκώς οι λόγοι της καθυστέρησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις