ΕΣΠΑ

Δράση 2.b.1 – Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης


  Investment amount to qualify
 >4.000.000
  Subsidy
 100%-100%
  Deadline
 2020-06-30

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η Δράση 2.b.1 αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME) στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι:

 • Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του τουρισμού – πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις Τ.Π.Ε.
 • Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές πληροφόρησης και επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Προώθηση εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην κοινωνική οικονομία και στο περιβάλλον

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MME) που:

 • δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν, καθώς και θα πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης συμπεριλαμβανομένων των περιοχών ΣΒΑΑ,
 • διαθέτουν ένα τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, δηλαδή πριν την 17/02/2020 καθώς και τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ του επενδυτικού τους σχεδίου στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης πριν την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης δηλαδή πριν την 17/02/2020,
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017 (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2016) και
 • δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κάτωθι Αποφάσεις Ανάκλησης Χρηματοδότησης:
  • 606/9.9.2015 Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξεων δικαιούχων στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)», του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνιών (ΑΔΑ 68ΤΥ465ΦΘΘ-2ΥΔ),
  • 377/2.3.2016 Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digilodge), του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. (ΑΔΑ 7ΦΡΨ4653ΟΞ-ΨΔΕ),
  • 605/9.9.2015 Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digilodge), του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. (6ΑΑ9465ΦΘΘ-7ΝΞ)
  • 4401/13.6.2016 Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στον τομέα του Ψηφιακού Ευρυζωνικού Περιεχομένου (digi-content), του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. (ΩΥ5Κ4653ΟΞ-6ΙΝ)

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κρήτης.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης, Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 2.b.1) ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000 €. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 40% ή μεγαλύτερο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης 2.b.1 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και Εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης της περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν.

Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis).

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 € έως 15.000 €.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων και επιχορηγούμενων δαπανών.

Εάν το σύνολο της δαπάνης που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00€, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Στη Δράση 2.b.1 θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware): Έως 100% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ
  • Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
  • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
  • Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
  • Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
  • Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες) με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 10% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software): Έως 100% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ
  • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
  • Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ)
  • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
  • Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες): Έως 2.000€
  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες): : Έως 4.500€
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: Παροχή υπηρεσιών: Έως 40% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ
  • Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ.: Έως 3.000€
  • Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media): Έως 1.000€
  • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος: Έως 1.000€
  • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων: Έως 2.000€

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: 12/3/2020 ώρα 13:00

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: 30/06/2020 ώρα 15:00

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της παρούσας Δράσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα Δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης

Χρήσιμα αρχεία

Χρήσιμα αρχεία

06/03/2020
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
 
06/03/2020

1η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
 
07/05/2020

2η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
 
17/02/2020

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις