Μεσαίες

Μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 50 – 250 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών κυμαίνεται από 10 έως 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται από 10 έως 43 εκατ. ευρώ.

Υποκατηγορίες

    Προγράμματα

    Νέα