ΕΣΠΑ

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε συνέχεια του ΕΣΠΑ 2007-2013, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και η ενίσχυση επιχειρήσεων στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ)
Υλικά / Κατασκευές
Τουρισμός
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία-Φάρμακα

Επισκεφτείτε το espa.io και δείτε αναλυτικές πληροφορίες και νέα για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται από το ΕΣΠΑ

Υποκατηγορίες

    Προγράμματα

    Νέα