ΕΣΠΑ

Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων


  Investment amount to qualify
 >50.000€
  Subsidy
 60%-73%
  Deadline
 2020-09-11

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Βασικός στόχος της Δράσης Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, είναι η ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές.

Οι πράξεις αφορούν σε ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των κλάδων προτεραιότητας για την Περιφέρεια, σύμφωνα με την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).

Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020») του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού:
  • Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
  • Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
  • Λοιπός Εξοπλισμός
  • Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
  • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
  • Δημιουργία εμπορικού σήματος
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις Καινοτομίας:
  • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
  • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυσή τους σε νέες αγορές.

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια, σύμφωνα με την RIS3 της Περιφέρειας και τις σχετικές δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα:

 • Ανώνυμη Εταιρία,
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 • Ομόρρυθμη Εταιρία,
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 • Ι.Κ.Ε.,
 • Ατομική Επιχείρηση,
 • Συνεταιρισμός,
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ),
 • Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α).

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.000.000€ κι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 5.000.000€. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ιδία συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους (επιχειρήσεις). Η Δημόσια Δαπάνη των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων, που θα ενταχθούν στο ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 στο πλαίσιο της παρούσας, δύναται να ανέλθει έως το 120% της Δ.Δ. που προκηρύσσεται με την παρούσα, μετά από έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης δύναται να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 και, εφόσον απαιτηθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Κάθε τροποποίηση θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 (www.pepba.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συγκέντρωση της στήριξης στις προτεραιότητες της Ένωσης.

Οι δαπάνες προσωπικού χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ με συμπληρωματικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της ενωσιακής χρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας με βάση την επιλεξιμότητα δαπανών του ΕΚΤ, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12/2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 300.000€.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 60%Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση), η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%. Η ενίσχυση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Στη Δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων» θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού:

Οι επενδυτικές ενισχύσεις σε στοιχεία ενεργητικού αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, ενδεικτικά:
  • Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
  • Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, ενδεικτικά:
  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
  • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Άυλες Δαπάνες, ενδεικτικά:
  • Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
  • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
  • Δημιουργία εμπορικού σήματος.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες:

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους / εμπειρογνώμονες, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, μελέτη έρευνας αγοράς. Δεν είναι επιλέξιμες οι συνήθεις ή περιοδικές υπηρεσίες.

Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις:

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση ως εκθέτης.

Ενισχύσεις Καινοτομίας:

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
  Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού (σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος).
 • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
  Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας συγκαταλέγονται η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας είναι η παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης
  ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.
 • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  Η υποκατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στην αγορά γνώσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (bought or licensed), οι οποίες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ίσων αποστάσεων. Δηλαδή θα πρέπει οι όροι της συναλλαγής μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών να μην διαφέρουν από εκείνους που θα είχαν οριστεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και να μην περιέχουν κανένα στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης. Κάθε συναλλαγή που προκύπτει από ανοιχτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία θεωρείται ότι πληροί την αρχή της τήρησης ίσων αποστάσεων.

Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού):

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για το μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες πληρούν τους όρους που καθορίζει η με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων12/12/2019, Ώρα 13:00:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων11/09/2020, Ώρα 15:00:00

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Η ημερομηνία έναρξης κάθε προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ορίζεται στην πρόταση του φορέα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης υποβολών της Πρόσκλησης.

Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες, μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ σε διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης και η τροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις