ΕΣΠΑ

Βόρειο Αιγαίο – Δράση 3.a.2. – Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3


  Investment amount to qualify
 >20.000€
  Subsidy
 60%-70%
  Deadline
 2020-09-11

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η Δράση 3.a.2. αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση υπό σύσταση επιχειρήσεων της Περιφέρειας, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων, με την αξιοποίηση προϊόντων έρευνας ή/και καινοτομιών, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 (εξαιρουμένων της ίδρυσης τουριστικών καταλυμάτων).

Η Δράση 3.α.2 αφορά στη δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.

Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται:

 • Η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
 • Η βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες
 • Η βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα
διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης και θα πραγματοποιήσουν δαπάνες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

 • Nα συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας υποχρεωτικά μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης,
 • Να έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη/διάθεση/εμπορευματοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής/ενσωμάτωσης:
  • καινοτομικών ιδεών ή
  • μη αξιοποιημένης επιστημονικής, τεχνολογικής ή και μη–τεχνολογικής γνώσης / τεχνογνωσίας ή
  • καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία/διαδικασία παροχής υπηρεσιών
 • Να έχουν έδρα και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σύμφωνα με την Πρόσκληση σε ποσοστό τουλάχιστον του 40% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Επισημαίνεται ότι η επένδυση πρέπει να διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 
Οι Δικαιούχοι της Δράσης που τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι επιχειρήσεις, οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα:

 • Ανώνυμη Εταιρεία,
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία,
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία,
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,
 • Ατομική Επιχείρηση,
 • Συνεταιρισμός,
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ),
 • Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α),

που θα εδρεύουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 
Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.500.000 € και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4.250.000€ περίπου. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ίδια συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους (επιχειρήσεις). Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης δύναται να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής ανάλογα με τον αριθμό και τον προϋπολογισμό των προτάσεων που θα υποβληθούν.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης 3.a.2. χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συγκέντρωση της στήριξης από το ΕΤΠΑ στις προτεραιότητες της Ένωσης.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 € έως 300.000 €.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 60%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση) η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%. Η ενίσχυση δεν δύναται και σε καμία περίπτωση να υπερβεί το όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013.
 

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Στη Δράση 3.a.2 θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
  • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις: Έως 40% του συνολικού Π/Υ
  • Μηχανήματα – εξοπλισμός: Έως 90% του συνολικού Π/Υ
  • Άυλα στοιχεία ενεργητικού: Έως 100% του συνολικού Π/Υ και σε κάθε περίπτωση μέχρι 50.000 €
  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ έως 50% του συνολικού Π/Υ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες έως 15% του συνολικού Π/Υ και σε κάθε περίπτωση μέχρι 15.000€
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 50% του συνολικού Π/Υ
  • Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα: Έως 10.000€
  • Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό: Έως 20.000€
 • Ενισχύσεις Καινοτομίας έως 30% του συνολικού Π/Υ
  • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
  • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού) έως 30.000,00 € και μέχρι δύο ΕΜΕ (νέες)
 • Λειτουργικές δαπάνες έως 10% του συνολικού Π/Υ 

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων19/12/2019, Ώρα 13:00:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων11/09/2020, Ώρα 15:00:00

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις