ΕΣΠΑ

Γυναικεία Απασχόληση


  Investment amount to qualify
 >10.000€
  Subsidy
 100%-100%
  Deadline
 2013-03-29

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το παρόν Πρόγραμμα, Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Οι ∆ικαιούχοι της ∆ράσης, Γυναικεία Απασχόληση, πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

 • έχουν την ιδιότητα της ανέργου ή
 • έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας    ή
 • έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,         ή
 • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.       ή
 • Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑT.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος

Η παρούσα ∆ράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 40.000.000 € (∆ημόσια ∆απάνη) στην γεωγραφική περιοχή των (8) Περιφερειών Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης και ισοκατανέμεται στις δύο Υποδράσεις:

 • (για γυναίκες 18-35 ετών)
 • (για γυναίκες 36-64 ετών)

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Στο πλαίσιο του προγράμματος για Γυναικεία Απασχόληση, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:

 • χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι
ακόλουθες:

 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ∆ΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
 • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
 • ∆απάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι στις ωφελούμενες ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ για τις οποίες είναι υποχρεωτική η σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου προκειμένου να δημιουργήσουν επιχείρηση, η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
 • ∆απάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • ∆απάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/εων εργασίας.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1/3/2013 και η καταληκτική η 29/3/2013.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Τα δικαιολογητικά υποβολής πρότασης είναι τα εξής:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
 • ∆ικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου
 • ∆ικαιολογητικά Προσόντων των Εταίρων
 • ∆ικαιολογητικά μοριοδότησης
 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ∆ΟY
 • ∆ικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης
 • ∆ικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου
 • Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μέχρι την πρώτη εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις