ΕΣΠΑ

Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


  Investment amount to qualify
 >4.000.000
  Subsidy
 100%-100%
  Deadline
 2020-07-31

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Σκοπός της δράσης Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίες επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι:

 • Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με σκοπό:
  • την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές
  • την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότη-τας των παραγόμενων προϊόντων
 • Ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
 • Προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων

Το θεσμικό πλαίσιο της Δράσης είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MME), που θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στην παρούσα Δράση θα πρέπει να τηρούν σωρευτικά ένα σύνολο υποχρεώσεων, βασικές (όχι το σύνολο) από τις οποίες είναι οι ακόλουθες :

 • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Να διαθέτουν και να δηλώσουν στο προτεινόμενο επενδυτικό τους σχέδιο ένα τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ορίζονται στην πρόσκληση, τον οποίο ο δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει πριν την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης (31-10-2019).
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2018 (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2017). Επισημαίνεται ότι ως κλεισμένη χρήση νοείται αυτή για την οποία έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
 • Nα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ της Ε.Ε.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ, ή Ατομικές επιχειρήσεις και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης,
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης (31/10/2019). 

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 4.000.000,00€ με δυνατότητα αύξησης.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και Εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης της περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν.

Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis).

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000 € έως 10.000 €.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων και επιχορηγούμενων δαπανών.

Εάν το σύνολο της δαπάνης που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00€, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Από τους πόρους της συγκεκριμένης Δράσης καλύπτονται οι δαπάνες για την αγορά – λήψη υπηρεσίας, από αναγνωρισμένο σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 6.1.1.2 και η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis).

Διευκρινίζεται ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από ένα Φορέα Καινοτομίας. Υλοποιήσεις του ίδιου σχεδίου από τον ίδιο φορέα καινοτομίας προς περισσότερες από μία ΜΜΕ δεν θα επιχορηγούνται.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων17/12/2019

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων31/07/2020 και ώρα 15:00

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της παρούσας Δράσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης

Επισήμανση: Στις περιπτώσεις μη πλήρους υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας δικαιολογητικών η αίτηση απορρίπτεται.

Χρήσιμα αρχεία

Χρήσιμα αρχεία

31/10/2019
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων

20/02/2020
1η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων

13/03/2020
2η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων

31/10/2019
Επιλέξιμοι ΚΑΔ

31/10/2019
Εποπτευόμενοι Ερευνητικοί Φορείς

31/10/2019
Συνοπτικός Πίνακας 19 Εργαστηρίων του ΑΠΘ που Εκδήλωσαν Ενδιαφέρον Συνέργασίας

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις