ΕΣΠΑ

Χρηματοδότηση λειτουργίας δομών & δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας


  Investment amount to qualify
 >13.140.000
  Subsidy
 -
  Deadline
 2021-10-29

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Σύμφωνα με την πρόσκληση του υπουργείου, στόχος του εν λόγω προγράμματος αποτελεί η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3 με σκοπό να αναπτυχθούν οι απαραίτητες δομές, η τεχνογνωσία και οι ανθρώπινοι πόροι μεταφοράς τεχνολογίας στους ερευνητικούς φορείς.

Το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή/και ερευνητικούς φορείς
Ερευνητικοί Φορείς του Αρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β μεμονωμένα ή σε συνεργασία με ΑΕΙ ή/και άλλους ερευνητικούς φορείς.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:
Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
• Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
• Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
• Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
• Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
• Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός για το νέο πρόγραμμα Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας ανέρχεται σε 13.140.000 ευρώ.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Α. Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση: έως 1.000.000 ευρώ

Β. Στελέχωση & Οργάνωση των Γραφείων και των πιθανών Συνεργατικών Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση: έως 630.000 ευρώ

Γ. Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση: έως 100.000 ευρώ

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Η χρηματοδότηση είναι δυνατόν να καλύψει τρεις βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, που έχει μια δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας:

Α. Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά):
• Αμοιβές νέου προσωπικού
• Αμοιβές προς τρίτους
• Συμβουλευτικές/νομικές υπηρεσίες
• Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας
• Δαπάνες κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας
• Δαπάνες ανάπτυξης Proof-of-Concept (σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 15% του ετήσιου
προϋπολογισμού του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας)
• Δαπάνες προβολής και διαφήμισης
• Δαπάνες μετακίνησης και φιλοξενίας για προβολή και δικτύωση

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση: έως 1.000.000 ευρώ

Β. Στελέχωση & Οργάνωση των Γραφείων και των πιθανών Συνεργατικών Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά):
• Αμοιβές νέου προσωπικού
• Συμβουλευτικές/νομικές υπηρεσίες
• Λογισμικό/Συνδρομές
• Εξοπλισμός Γραφείου
• Δαπάνες Δικτύωσης
• Δαπάνες προβολής – δημιουργία εταιρικής ταυτότητας/website

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση: έως 630.000 ευρώ

Γ. Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά):
• Αμοιβές νέου προσωπικού
• Αμοιβές προς τρίτους
• Δαπάνες εκπαίδευσης (αμοιβή εκπαιδευτών, ενοικίαση χώρων εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό, δαπάνες
μετακίνησης εκπαιδευτών, δαπάνες μετακίνησης για επιμόρφωση του προσωπικού των κόμβων κλπ.)
• Διοργάνωση εκδηλώσεων
• Άλλες επιλέξιμες δαπάνες

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση: έως 100.000 ευρώ.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας, ορίζεται η Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Η αίτηση υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://logon.ops.gr/.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Ανεξάρτητα από το αν ένας Φορέας θα αναπτύξει μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους Φορείς τις δραστηριότητες Μεταφοράς Τεχνολογίας, θα πρέπει να υποβάλει ένα Σχέδιο Λειτουργίας, το οποίο θα έχει τη μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου, το οποίο θα περιλαμβάνει:

1) Πρόβλεψη των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα αναπτύξει κάθε Φορέας ή/και η Κοινή Δομή για μία διετία. Ενδεικτικά οι δραστηριότητες που θα προβλέπονται είναι:
– Αρ. Καταγραφών Εφευρέσεων
– Αρ. Αρχικών αιτήσεων για πατέντες, βιομηχανικά σχέδια, κλπ.
– Αρ. Αιτήσεων PCT
– Αρ. κατοχυρωμένων οικογενειών Ευρεσιτεχνιών (granted patent families) σε τουλάχιστον ένα γραφείο του IP5
– Αρ. Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας
– Αρ. Συμφωνητικών Μεταφοράς Υλικών – Αρ. Συμφωνητικών Παροχής Υπηρεσιών Έρευνας (Contract Research)
– Αρ. Συμφωνητικών Κοινής Ανάπτυξης Έρευνας (Co-development)
– Αρ. Συμφωνητικών Παραχώρησης Αδειών Εκμετάλλευσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Γνώσης (Licensing Agreements)
– Αρ. Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα υποστηριχθούν
– Αρ. Τεχνοβλαστών που θα ιδρυθούν

2) Περιγραφή των Δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού του ΑΕΙ/ΕΚ, που συμμετέχει στις δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας.

3) Τεκμηρίωση των αναγκών στελέχωσης της οργανωτικής δομής και των απαιτούμενων πόρων (π.χ. συμβούλων, παγίων, μετακινήσεων)

4) Προϋπολογισμό υλοποίησης του διετούς σχεδίου λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και της Κοινής Δομής (σε περίπτωση συμμετοχής σε Κοινή Δομή)

5) Τεκμηρίωση βιωσιμότητας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας για μία πενταετία μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις