Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ψηφιακές Συναλλαγές


  Investment amount to qualify
 >150€ - 1.250€
  Subsidy
 90%-100%
  Deadline
 2022-09-14

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Σκοπός του Προγράμματος Ψηφιακές Συναλλαγές είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.
Οι ενισχύσεις διατίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid).

Ποιους αφορά

 Ποιους αφορά

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακές Συναλλαγές ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
ii. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
iii. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
iv. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.

Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).
Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος εξαιρούνται:
δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών,
– δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), και ειδικότερα:
i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα
, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης, εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής·
iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες βιολογικής επεξεργασίας·
– Για τους αποτεφρωτήρες η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας
– Για τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας
iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Στις περιπτώσεις μικτής δραστηριότητας (δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς), ο δικαιούχος υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση, ώστε να μην ενισχύονται μη επιλέξιμες δραστηριότητες.
v. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μεταξύ 01.01.2021-31.12.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.
vi. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους, (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, κλπ.).
vii. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
viii. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
ix. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
x. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση,
όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, ο δικαιούχος υποχρεούται σε διαχωρισμό των δραστηριοτήτων και διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.
Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, εξαγορών και διάσπασης, για τον υπολογισμό της τήρησης των ορίων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7-9 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).
xi. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), βάσει του οποίου: οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
1.2 Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας ανά κατηγορία ενέργειας
Πέραν των προϋποθέσεων που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.1, οι επιχειρήσεις που αιτούνται επιχορήγησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών, θα πρέπει να πληρούν επιπλέον και τα ακόλουθα -κατά περίπτωση- κριτήρια επιλεξιμότητας:
• Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην Κατηγορία Ενέργειας 2:
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) ενεργό επαγγελματικό όχημα, όπως προκύπτει από δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ.
Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των εγγεγραμμένων επαγγελματικών οχημάτων της.
• Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην Κατηγορία Ενέργειας 4:
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) ενεργός ΦΗΜ τύπου ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ, όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των ενεργών ΦΗΜ της (συνδυασμό ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ).
• Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην Κατηγορία Ενέργειας 5:
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) ενεργός ΦΗΜ τύπου ΕΑΦΔΣΣ, όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των ενεργών ΦΗΜ τύπου ΕΑΦΔΣΣ.
• Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην Κατηγορία Ενέργειας 6:
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) παλαιών προδιαγραφών ΦΗΜ που έχει ήδη διακόψει την λειτουργία του, όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή με κωδικό «ΠΑΥΣΗ» στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των παλαιών προδιαγραφών ΦΗΜ που έχουν ήδη καταστεί ανενεργοί.
Τα παραπάνω κριτήρια της παραγράφου 2.2. δεν έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Έτσι, στην περίπτωση μίας επιχείρησης η οποία υποβάλλει αίτηση επιχορήγησης ταυτόχρονα σε πολλαπλές κατηγορίες, εφαρμόζονται μόνο ως προς το σκέλος της αίτησης που αφορά τη συγκεκριμένη Κατηγορία Ενέργειας.
Προμηθευτές του Προγράμματος
2.1 Συμμετοχή Προμηθευτών στο Πρόγραμμα

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος μπορούν να προμηθευτούν τις επιδοτούμενες ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα απευθείας από τους προμηθευτές της επιλογής τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις αυτοπαράδοσης, όπου προμηθευτής και δικαιούχος ταυτίζονται.
Προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση τις λύσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(1) Ο προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία έχει εγκριθεί.
(2) Ο ίδιος ή άλλος προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση έγκρισης του προς διάθεση ψηφιακού προϊόντος/ υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, το δε προς πώληση προϊόν/υπηρεσία έχει ήδη ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και είναι σε ισχύ (εγκεκριμένη).
(3) Κατά τη συναλλαγή τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του Προγράμματος που αφορούν τους δυνατούς συνδυασμούς ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών (επιλέξιμες λύσεις) και δαπανών (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του κόστους.
(4) Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής (voucher), η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος.
2.2 Διακριτοί ρόλοι προμηθευτών
Το Πρόγραμμα προβλέπει της εξής δύο κατηγορίες (ρόλους) Προμηθευτών:
Κατηγορία 1: Πάροχοι Ψηφιακών Λύσεων (άμεσοι προμηθευτές)
Είναι οι προμηθευτές που
• πωλούν τα ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες απευθείας στους Δικαιούχους του Προγράμματος,
• λαμβάνουν από τους Δικαιούχους τις επιταγές (vouchers) και τις εξαργυρώνουν,
• πληρώνονται το ποσό εξαργύρωσης από το Πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση, οι Πάροχοι Ψηφιακών Λύσεων είναι επιχειρήσεις που έχουν άμεση οικονομική εμπλοκή με το Πρόγραμμα, και ως πωλητές του ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων και προδιαγραφών, καθώς και της επιλεξιμότητας των δαπανών.
Κατηγορία 2: Κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, διανομείς και εισαγωγείς
Είναι οι προμηθευτές που
• υποβάλλουν αιτήματα έγκρισης ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών στο Πρόγραμμα.
Οι προμηθευτές της κατηγορίας 2, που στην πλειονότητά τους είναι προμηθευτές χονδρικής, έχουν μία έμμεση εμπλοκή με το Πρόγραμμα. Συμμετέχουν για να αιτηθούν έγκρισης των ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων που αντιπροσωπεύουν ή διακινούν στην αγορά, αλλά δεν έχουν άμεση επαφή με τους Δικαιούχους ή άλλη απευθείας οικονομική συναλλαγή με το Πρόγραμμα.
Μία αίτηση έγκρισης ψηφιακής υπηρεσίας/προϊόντος δύναται να υποβληθεί
i. είτε από τον ίδιο τον κατασκευαστή του προϊόντος (ή θυγατρική/ συνδεδεμένη εταιρία στην οποία διατηρεί τον έλεγχο),
ii. είτε από επίσημο αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο διανομέα του πρώτου ή ανεξάρτητο εισαγωγέα (με σκοπό τη διανομή ή/ και την απευθείας πώληση) για το συγκεκριμένο προϊόν, αρκεί να παρέχονται οι κατάλληλες κατά περίπτωση βεβαιώσεις και εξουσιοδοτήσεις του κατασκευαστή προς το τρίτο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση.
Η αίτηση έγκρισης προϊόντος δεν μπορεί να υποβληθεί από προμηθευτή, ο οποίος δεν έχει παράλληλα κάποιον από τους ανωτέρω ρόλους για το συγκεκριμένο προϊόν. Ο περιορισμός αυτός προβλέπεται για τους εξής λόγους:
• αποφυγή επαναλαμβανόμενης αίτησης-έγκρισης του ίδιου προϊόντος,
• διασταύρωση και επιβεβαίωση συγκεκριμένων πληροφοριών, που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των προϊόντων από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο νομικό πρόσωπο.
Δεν αποκλείεται, μία επιχείρηση προμηθευτής να συγκεντρώνει στο πρόσωπό της και τους δύο παραπάνω ρόλους. Για παράδειγμα, να υποβάλλει ως κατασκευαστής ένα ψηφιακό προϊόν προς έγκριση και παράλληλα να λειτουργεί ως πάροχος λύσεων, προσφέροντας το προϊόν αυτό απευθείας σε Δικαιούχους του Προγράμματος.
3 Προμηθευτές του Προγράμματος
3.1 Συμμετοχή Προμηθευτών στο Πρόγραμμα

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος μπορούν να προμηθευτούν τις επιδοτούμενες ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα απευθείας από τους προμηθευτές της επιλογής τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις αυτοπαράδοσης, όπου προμηθευτής και δικαιούχος ταυτίζονται.
Προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση τις λύσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(5) Ο προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία έχει εγκριθεί.
(6) Ο ίδιος ή άλλος προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση έγκρισης του προς διάθεση ψηφιακού προϊόντος/ υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, το δε προς πώληση προϊόν/υπηρεσία έχει ήδη ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και είναι σε ισχύ (εγκεκριμένη).
(7) Κατά τη συναλλαγή τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του Προγράμματος που αφορούν τους δυνατούς συνδυασμούς ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών (επιλέξιμες λύσεις) και δαπανών (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του κόστους.
(8) Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής (voucher), η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος.
3.2 Διακριτοί ρόλοι προμηθευτών
Το Πρόγραμμα προβλέπει της εξής δύο κατηγορίες (ρόλους) Προμηθευτών:
Κατηγορία 1: Πάροχοι Ψηφιακών Λύσεων (άμεσοι προμηθευτές)
Είναι οι προμηθευτές που
• πωλούν τα ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες απευθείας στους Δικαιούχους του Προγράμματος,
• λαμβάνουν από τους Δικαιούχους τις επιταγές (vouchers) και τις εξαργυρώνουν,
• πληρώνονται το ποσό εξαργύρωσης από το Πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση, οι Πάροχοι Ψηφιακών Λύσεων είναι επιχειρήσεις που έχουν άμεση οικονομική εμπλοκή με το Πρόγραμμα, και ως πωλητές του ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων και προδιαγραφών, καθώς και της επιλεξιμότητας των δαπανών.
Κατηγορία 2: Κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, διανομείς και εισαγωγείς
Είναι οι προμηθευτές που
• υποβάλλουν αιτήματα έγκρισης ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών στο Πρόγραμμα.
Οι προμηθευτές της κατηγορίας 2, που στην πλειονότητά τους είναι προμηθευτές χονδρικής, έχουν μία έμμεση εμπλοκή με το Πρόγραμμα. Συμμετέχουν για να αιτηθούν έγκρισης των ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων που αντιπροσωπεύουν ή διακινούν στην αγορά, αλλά δεν έχουν άμεση επαφή με τους Δικαιούχους ή άλλη απευθείας οικονομική συναλλαγή με το Πρόγραμμα.
Μία αίτηση έγκρισης ψηφιακής υπηρεσίας/προϊόντος δύναται να υποβληθεί
iii. είτε από τον ίδιο τον κατασκευαστή του προϊόντος (ή θυγατρική/ συνδεδεμένη εταιρία στην οποία διατηρεί τον έλεγχο),
iv. είτε από επίσημο αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο διανομέα του πρώτου ή ανεξάρτητο εισαγωγέα (με σκοπό τη διανομή ή/ και την απευθείας πώληση) για το συγκεκριμένο προϊόν, αρκεί να παρέχονται οι κατάλληλες κατά περίπτωση βεβαιώσεις και εξουσιοδοτήσεις του κατασκευαστή προς το τρίτο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση.
Η αίτηση έγκρισης προϊόντος δεν μπορεί να υποβληθεί από προμηθευτή, ο οποίος δεν έχει παράλληλα κάποιον από τους ανωτέρω ρόλους για το συγκεκριμένο προϊόν. Ο περιορισμός αυτός προβλέπεται για τους εξής λόγους:
• αποφυγή επαναλαμβανόμενης αίτησης-έγκρισης του ίδιου προϊόντος,
• διασταύρωση και επιβεβαίωση συγκεκριμένων πληροφοριών, που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των προϊόντων από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο νομικό πρόσωπο.
Δεν αποκλείεται, μία επιχείρηση προμηθευτής να συγκεντρώνει στο πρόσωπό της και τους δύο παραπάνω ρόλους. Για παράδειγμα, να υποβάλλει ως κατασκευαστής ένα ψηφιακό προϊόν προς έγκριση και παράλληλα να λειτουργεί ως πάροχος λύσεων, προσφέροντας το προϊόν αυτό απευθείας σε Δικαιούχους του Προγράμματος.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 162.440.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ – 16706 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΑΑ, με την αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 54800/20-04-2022 απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η- ΛΩΒ), με τίτλο «Αναβάθμιση Ταμειακών μηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5168467.
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος επιμερίζεται σε κατηγορίες ως εξής:
i. Για τις δαπάνες της Κατηγορίας Ενέργειας 1, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 15.000.000,00€.
ii. Για τις δαπάνες της Κατηγορίας Ενέργειας 2, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 20.000.000,00€.
iii. Για τις δαπάνες της κατηγορίας Ενέργειας 3, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 33.210.000,00€.
iv. Για τις δαπάνες της κατηγορίας Ενέργειας 4, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 37.000.000,00€.
v. Για τις δαπάνες της κατηγορίας Ενέργειας 5, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 45.500.000,00€.
vi. Για τις δαπάνες της κατηγορίας Ενέργειας 6, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€.

 

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers) ανά κατηγορία ως ακολούθως:

 

 

Δαπάνες που επιδοτούνται

Ψηφιακές Υπηρεσίες – Δαπάνες που επιδοτούνται


Επιλέξιμες Κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων / υπηρεσιών

Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών και δαπανών:


Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων μεταξύ των κατηγοριών (2), ή (3) διαζευκτικά (μία εκ των δύο) και επιπλέον, οποιωνδήποτε εκ των κατηγοριών (1), (4), (5) και (6).
Επιπλέον, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/λύσεων τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις –
περιορισμοί:
• Όλες οι λύσεις θα πρέπει να αφορούν τυποποιημένα εμπορικά προϊόντα, διαθέσιμα στην ελληνική ή/και διεθνή αγορά, με υφιστάμενες εγκαταστάσεις/ χρήστες και δυνατότητα πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας, που δύναται να επιδειχθεί εφόσον απαιτηθεί.
• Κάθε προσφερόμενη λύση θα πρέπει να είναι λειτουργική, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, λειτουργώντας αυτόνομα ή συνδεόμενη σε ήδη λειτουργούσα υποδομή (add on / connector). Σε κάθε περίπτωση η αγορά και ενεργοποίησή της θα πρέπει να προσθέτει επιχειρησιακή αξία στο Δικαιούχο.
• Πρέπει να υπάρχει Τεχνική Υποστήριξη για το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν/ υπηρεσία στην Ελλάδα ή στην ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της τεχνικής υποστήριξης, όπως το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι Δικαιούχοι μετά την αγορά του προϊόντος.
Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν συντήρηση ή σε υποστήριξη υπαρχόντων προϊόντων, όπως επίσης η ανανέωση ή χρονική επέκταση υπαρχουσών αδειών.
Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:
– την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) του αμέσως ανωτέρω πίνακα,
– την Ένταση Ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως θα αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.
Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Ως ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος νοείται η ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από τον Φορέα Υλοποίησης. Με την προκήρυξη του Προγράμματος ενεργοποιείται ο μηχανισμός διαχείρισης, υποστήριξης, δημοσιότητας και επικοινωνίας δικαιούχων και προμηθευτών, για την εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό.
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Δυνητικά Ωφελούμενοι και Προμηθευτές) καλούνται να λάβουν υπόψη τους τα κάτωθι χρονικά ορόσημα:
Προμηθευτές:
Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
Αιτήματα έγκρισης προϊόντων και υπηρεσιών προς επιδότηση από το Πρόγραμμα υποβάλλονται από ήδη εγκεκριμένους προμηθευτές καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες ένα (1), δύο (2) και τρία (3):
Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών ένα (1), δύο (2) και τρία (3), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.


 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Προ-βαθμολόγηση

Προ-βαθμολόγηση

1. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 1

2. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 2

3. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 3

4. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 4

5. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 5