ΕΣΠΑ

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)


  Investment amount to qualify
 >10.000.000€
  Subsidy
 -
  Deadline
 2020-07-14

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Βασικός στόχος της Δράσης Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1), είναι να συμβάλει στην παραγωγή νέων, καινοτόμων, βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

 • στον αγροδιατροφικό τομέα,
 • στον τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού,
 • στον τομέα Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
 • στον τομέα Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας,
 • στον τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών,
 • στον τομέα ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Τόσο οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όσο και οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 πριμοδοτούνται βαθμολογικά στο Κριτήριο Β5 του Σταδίου Β της αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης για Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι:

 • υφιστάμενες, πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014
 • που έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.
 • Επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην από 07-11-2017/5732/713/Α3 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως ισχύει, πρόσκληση του Υπουργείο και Ανάπτυξης για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα στις κάτωθι αποφάσεις, όπως ισχύουν κάθε φορά:
  • Α.Π.: 3619 /07-08-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΙΠ7ΛΒ-ΘΕ5)
  • Α.Π.: 2382/732/Α3-10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΓ10456ΧΙ8-1ΙΘ)
  • Α.Π.: 2280/694/Α3/05-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΚ4465ΧΙ8-5ΗΥ)
  • Α.Π.:9038/2998/Α3/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΡΠΗΣ465ΧΙ8-2ΓΩ)
  • Α.Π.: 4977/21/12/2018 (ΑΔΑ :ΨΦ707ΛΒ-ΤΝ7)
  • Α.Π.: 8943/2981/Α3/21-12-2018 (ΑΔΑ: ΠΠΒ2465ΧΙ8-Ζ8Ο)

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης. Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχεται κάθε αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), η οποία αρχίζει εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να θεωρηθεί ότι η αιτούμενη ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο προκειμένου να προσαρμόζεται αντίστοιχα το ποσοστό ενίσχυσης εφόσον απαιτείται.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 10.000.000€.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συγκέντρωση της στήριξης από το ΕΤΠΑ στις προτεραιότητες της Ένωσης.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 60.000€ έως 800.000€.

Η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται, για την παρούσα πρόσκληση:

 • στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή και για τις κατηγορίες δαπανών που χορηγούνται σε εφαρμογή του άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του Κανονισμού 651/2014.
 • το 50% για τις κατηγορίες/υποκατηγορίες δαπανών που χορηγούνται σε εφαρμογή των άρθρων 18 και 19 του Κανονισμού 651/2014.

 

Για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% του ποσοστού της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ο δυνητικός δικαιούχος (επιχείρηση) για την απόδειξη της ίδιας συμμετοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και πρόθεση δανείου. Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου (επιχείρησης) της ενίσχυσης πρέπει να αποδεικνύεται με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας και να συνάδει με τα δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο (επιχείρηση) στην αίτηση χρηματοδότησής του.

Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να συνδυάζεται με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. Επισημαίνεται ότι, σε αυτήν την περίπτωση, όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του ορίου που θέτουν οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων όταν αφορά τις ίδιες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.

Η οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης/στήριξης.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Στη Δράση Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1) θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Επιλέξιμες δαπάνες

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, τόσο κατά τη φάση της υποβολής του όσο και κατά την ένταξή του όπως θα διαμορφωθεί μετά την αξιολόγησή του αλλά και της έγκρισης τυχόν τροποποιήσεών του που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή του, θα πρέπει στις κατηγορίες δαπάνης Α.1 «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» και Α.2 «Εξοπλισμός» του Πίνακα 1 να ανέρχεται σε τουλάχιστον 80% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση,
 • πρέπει να είναι αποσβεστέα,
 • πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και
 • πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία έτη.

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων18/02/2020

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων14/07/2020

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου (Κανονισμός ΕΕ651/2014)

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης