ΕΣΠΑ

Εναλλακτικός Τουρισμός


  Investment amount to qualify
 >20.000.000€
  Subsidy
 -
  Deadline
 2012-01-31

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η Πράξη Εναλλακτικός Τουρισμός αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Ο Εναλλακτικός Τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

 • Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
 • Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης Εναλλακτικός Τουρισμός, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:

 • Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.).
 • Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 • Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Πράξης Εναλλακτικός Τουρισμός και προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε € 20.000.000,00. Η Δημόσια Δαπάνη της Πράξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €10.000 και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των €400.000 όπως προκύπτει από την παράγραφο 4.3.5 που ορίζει τα ποσοστά ενίσχυσης και την ιδιωτική συμμετοχή.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι οι εξής:

 • Προμήθεια εξοπλισμού.
 • Κτιριακά – Διαμόρφωση χώρων – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.
 • Προβολή – Προώθηση.
 • Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κ.λπ.).
 • Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων κ.λπ.).

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από 4 Ιανουαρίου 2012 έως και 31 Ιανουαρίου 2012.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα είναι τα εξής:

 1. Φωτοαντίγραφα ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης της τελευταίας χρήσης (2010), μόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.
 2. Φωτοαντίγραφα δηλώσεων φορολογίας Ε1, Ε5 και Φ01 και αναλυτικών στοιχείων φορολογίας Ε3, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης και με το εάν αυτή υπόκειται ή μη στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων για τη διαχειριστική χρήση του 2010.
 3. Φωτοαντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης με τις τροποποιήσεις του και ΦΕΚ εκπροσώπησης για όσες επιχειρήσεις προβλέπεται ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (π.χ. βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος) για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται τα ανωτέρω.
 4. Φωτοαντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/29.12.2000), καθώς και του εντύπου Ε7, για τη διαχειριστική χρήση του 2010.
 5. Δήλωση μεταβολής από ΔOY, η οποία θα περιλαμβάνει την αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών Δραστηριότητας με τους νέους (δηλαδή από ΚΑΔ 97 σε ΚΑΔ 08), καθώς επίσης και οι μεταβολές τους από την 1/1/2010.
 6. Άδεια / άδειες λειτουργίας, εκδιδόμενες από τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες αρχές.
 7. Φωτοαντίγραφα των ειδικών αδειών και αδειών άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ. άδεια χειριστών ταχύπλοων σκαφών, άδεια χειριστών Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών, άδεια εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αθλητικών σχολών, άδειες ξεναγών, εκπαιδευτών κ.λπ.).
 8. Αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου στην οποία, μεταξύ άλλων, θα αναφέρονται οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου, η συνάφεια των προτεινόμενων ενεργειών με τις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες, η σύνδεση των προτεινόμενων ενεργειών με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της επιχείρησης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα – δείκτες.
 9. Αναλυτικές προσφορές για εξοπλισμό με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των ενεργειών προβολής και προώθησης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται μέσω του επενδυτικού σχεδίου,τις υπηρεσίες Συμβούλων ,την εκπόνηση της μελέτης και την πιστοποίηση του συστήματος για την απόκτηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας , την απόκτηση, μεταφορά και χρήση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά, άδεια χρήσης, royalties, κ.λπ.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων και για περίοδο πέντε (5) ετών.
 10. Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας στις περιπτώσεις συνεργασιών βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα 12 (το συμφωνητικό αυτό δύναται να προσκομιστεί πριν από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης ένταξης).
 11. Δύο (2) Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις