ΕΣΠΑ

Τρίτη πρόσκληση στο μέτρο «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»


  Investment amount to qualify
 >20.000€
  Subsidy
 -
  Deadline
 2021-10-15

Το πρόγραμμα

Τρίτη πρόσκληση στο μέτρο «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» - Το πρόγραμμα

Τρίτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».

Το μέτρο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από την Ελλάδα.

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι της Δράσης

• Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.
• Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.
• Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το Μέτρο «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» αφορά στα παρακάτω είδη πράξεων:

• Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
• Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
• Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
• Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
• Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
• Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
Β. Μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μίας εκ των ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.
Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει:
– τον τεμαχισμό σε φιλέτα,
– τη συσκευασία,
– την κονσερβοποίηση,
– την κατάψυξη,
– το κάπνισμα,
– το αλάτισμα,
– το μαγείρεμα,
– τη διατήρηση σε ξίδι,
– την αποξήρανση, ή
– την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του μέτρου «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ.

Ύψος επιδότησης

Ένταση ενίσχυσης

Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων στο μέτρο «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των Πράξεων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο – ημερομηνία εξόφλησης τελευταίου τιμολογίου δαπανών), ορίζεται η 30η Ιουνίου 2023, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Ενδεικτικά για την υλοποίηση των Πράξεων της παρούσας Απόφασης θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:
I. Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων είναι επιλέξιμες εφ’ όσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:
• Η επιλέξιμη δαπάνη απόκτησης της εδαφικής έκτασης δεν δύναται να υπερβαίνει την αντικειμενική της αξία, όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.
• Η έκταση δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
• Η επιλέξιμη δαπάνη για αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης, (πλην Τεχνικών εξόδων και Απρόβλεπτων). Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.
II. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου δεν συνυπολογίζονται εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κ.λπ.).
III. Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 € και σε κάθε περίπτωση αυτή δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης, (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).
IV. Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.
V. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης ψαριών (κλίβανοι), κ.λπ.
VI. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων μεταποίησης όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα της επιχείρησης.
VII. Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και το κόστος αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού τους.
VIII. Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κ.λπ.).
IX. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού.
X. Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
XI. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη που τυχόν απαιτούνται για τη συσκευασία των προϊόντων της μονάδας, με σκοπό την αποκλειστική και μόνο
χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας.
XII. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
XIII. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού
XIV. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η επιλέξιμη δαπάνη της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).
XV. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης και αποθηκών.
XVI. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας, εφόσον τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
XVII. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελ, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς τους δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.
XVIII. Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων για:
• την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων της μονάδας,
• την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων στη μονάδα.
• την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της
μονάδας.
XIX. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση υφιστάμενων χερσαίων μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη.
XX. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα σχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης.
XXI. Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
XXII. Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο Δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι πραγματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δικαιούχος. Σε περίπτωση που η λογιστική απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των πραγματικών δαπανών, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που προσδιορίζονται με βάση τη λογιστική τους απεικόνιση.
XXIII. Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της Πράξης, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση των παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με άλλο τρόπο και με την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας.
XXIV. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.

Σημαντικές ημερομηνίες

Περίοδος υποβολής

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για το μέτρο «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» ορίζεται η Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο
http://www.ependyseis.gr.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Ο φάκελος Αίτησης Χρηματοδότησης για το μέτρο «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να περιλαμβάνει, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πιο κάτω δικαιολογητικά (που θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) και τεχνοοικονομικά στοιχεία:
1. Περιγραφή των περιεχομένων του φακέλου
2. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, όπου αναγράφεται και η ακριβής ημερομηνία υποβολής της.
3. Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής και του Καν (ΕΕ) 1388/2014 (Υπόδειγμα 5) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, η οποία θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του φορέα.
4. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του φορέα (ή καταστατικό σύστασης του φορέα με το σύνολο των τροποποιήσεών του οι οποίες έχουν συντελεσθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης), συνοδευόμενο από τεκμηριωτικό υλικό καταχώρησης/δημοσίευσής του (σε ΓΕΜΗ ή Πρωτοδικείο) και πρόσφατο Πιστοποιητικό περί των καταχωρηθεισών τροποποιήσεών του. Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Εάν η επιχείρηση είναι ατομική, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος. Σε περίπτωση που κάποια εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), δεν απαιτείται η υποβολή τους.
5. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του φορέα (εφόσον δεν προκύπτει από το Καταστατικό του) και Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για:
i. τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους του φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
ii. τον αριθμό IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές ενισχύσεις.
Ο ανωτέρω Τραπεζικός Λογαριασμός θα αποτελέσει και τον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται στο Παράρτημα 5, στην περίπτωση που ο δυνητικός Δικαιούχος χρησιμοποιήσει το μέσο αυτό προκειμένου να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του να καλύψει την Ίδια Συμμετοχή. Σε αυτή την περίπτωση για τον Τραπεζικό Λογαριασμό ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 και το Παράρτημα 5 της παρούσας.
6. Οικονομικά στοιχεία του φορέα για τα τρία (3) έτη που προηγούνται αυτού της αίτησης. Στην περίπτωση που οι Δικαιούχοι:
α) Είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η υποβολή τους και η προσκόμιση τεκμηριωτικού υλικού δημοσίευσής τους (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Σε περίπτωση που κάποια εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΜΗ, δεν απαιτείται η υποβολή τους.
β) Δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) έτη που προηγούνται αυτού της αίτησης.
Στην περίπτωση νεοσύστατης εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης η οποία δεν έχει κλείσει την πρώτη της πλήρη διαχειριστική χρήση, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω.
7. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
8. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
9. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως 2 μήνες πριν ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, , με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) κάνοντας χρήση του Υποδείγματος 6Α, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει, ότι:
➢ Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 288/2015.
Συγκεκριμένα:
i. Δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 του Συμβουλίου ή του άρθρου 90, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009. ΑΔΑ: 6ΙΔΩ4653ΠΓ-2ΨΖ 22 Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑΛΘ 2014-2020 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας
ii. Δεν έχει συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου Κανονισμού.
iii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει το χαρακτηρισμό αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
iv. Δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
➢ Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή ότι η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή ότι η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
➢ Το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
➢ Η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων, (ΚΑλΠ, ΚΟΑ, ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ, Σύστημα Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων, κ.λπ.), που αφορούν στη διακίνηση, εμπορία, ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑΣ και τη μέριμνα για την ενημέρωση του καταναλωτή.
➢ Τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν ή/και τον αριθμό των υφιστάμενων θέσεων εργασίας που θα διατηρηθούν.
➢ Τον τρόπο και τη διαδικασία κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής. Επίσης, σε περίπτωση επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή μετεγκατάστασης υφιστάμενης μονάδας, ο φορέας θα δηλώνει αν επιδοτήθηκε ή όχι η αρχική μονάδα στα πλαίσια οποιουδήποτε Εθνικού ή Κοινοτικού Προγράμματος. Εάν η αρχική μονάδα/ εγκατάσταση έχει επιδοτηθεί από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους: θα δηλώνεται ο τίτλος του Προγράμματος στο οποίο εντάχθηκε, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση υπάρχουσας υποδομής, αν έχει παρέλθει 5ετία από την προμήθεια και εγκατάσταση του επιδοτημένου εξοπλισμού. Για τον υπολογισμό της 5ετίας, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης προόδου και κόστους από το αρμόδιο όργανο, (ΟΕΕ, κ.λπ.), της δόσης πληρωμής στην οποία αντιστοιχεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ή η εκτελεσθείσα εργασία.
11. Σε περίπτωση δανειοδότησης, έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για το θετικό ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου στο οποίο θα αναφέρονται:
• το ύψος του δανείου, το συνολικό κόστος και το είδος της Πράξης για την οποία χορηγείται το δάνειο,
• η διάρκεια του δανείου,
• το επιτόκιο,
• η περίοδος χάριτος.
12. Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει τη συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.
13. Απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων/εταίρων του φορέα, στην περίπτωση εταιρείας, για το ύψος και τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής.
14. Αναλυτική τεχνοοικονομική προμελέτη, που θα περιλαμβάνει:
✓ Εισαγωγή. Συνοπτική παρουσίαση της Πράξης – σύνοψη των βασικών στοιχείων της Πράξης, (σύντομη περιγραφή αντικειμένου και χαρακτηριστικών επενδυτικού σχεδίου, τόπος εγκατάστασης, συνολικό κόστος, αναφορά της σκοπιμότητας και των στόχων της επιχείρησης από την υλοποίηση αυτού).
✓ Ενότητα Α. Στοιχεία φορέα Πράξης (στοιχεία ίδρυσης φορέα, μετοχική σύνθεση – μετοχικό κεφάλαιο, στοιχεία μετόχων/εταίρων, δραστηριότητα του φορέα, μέγεθος φορέα Πράξης).
✓ Ενότητα Β. Τεχνική περιγραφή της Πράξης : περιγραφή της προτεινόμενης Πράξης και της παραγωγικής διαδικασίας αυτής, στοιχεία οικοπέδου και κυριότητας αυτού, εγκαταστάσεων, επιφάνειες και χρήσεις χώρων, και τεχνική περιγραφή των βασικών εργασιών και εξοπλισμού κατά κατηγορία δαπανών με αναφορά σε επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια, τεκμηρίωση δυναμικότητας). Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, ή και μετεγκατάστασης, τα ανωτέρω θα πρέπει να περιγράφονται συσχετιζόμενα με την υφιστάμενη κατάσταση της μονάδας.
✓ Ενότητα Γ. Στοιχεία απασχόλησης και τεκμηρίωσης των υφιστάμενων και νέων θέσεων απασχόλησης. Ειδικότερα:
➢ τεκμηρίωση του υπολογισμού των υφισταμένων θέσεων απασχόλησης του φορέα της Πράξης σε ΕΜΕ στη μονάδα που θα υλοποιηθεί η Πράξη κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης.
➢ ανάλυση των δημιουργούμενων με την υλοποίηση της Πράξης νέων θέσεων απασχόλησης και τεκμηρίωση του υπολογισμού αυτών σε ΕΜΕ.
✓ Ενότητα Δ. Κόστος Πράξης και πηγές χρηματοδότησης, παρουσίαση αναλυτικού και συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, χρηματοδοτικού σχήματος, και ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης.
✓ Ενότητα Ε. Στοιχεία αγοράς (στοιχεία του κλάδου βάσει διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων).
✓ Ενότητα ΣΤ. Προβλέψεις βιωσιμότητας μετά την υλοποίηση της επένδυσης (ανάλυση των παραδοχών βιωσιμότητας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Η τεχνοοικονομική προμελέτη, με αριθμημένες σελίδες, θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται, (με τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος), από Ιχθυολόγο, από Οικονομολόγο όταν το προτεινόμενο κόστος της Πράξης υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ, και από Μηχανικούς για τα τεχνικά σχέδια της επένδυσης, τις προμετρήσεις των εγκαταστάσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εξοπλισμών. Επίσης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση των μελετητών, στην οποία θα δηλώνεται ότι : νόμιμα υπογράφουν και φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της ειδικότητάς τους και την ορθότητα των σχετικών υπολογισμών.
15. Αναλυτική Λίστα Δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της παρούσας.
16. Κυρωμένο αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας οικοπέδου ή συμβολαίου ενοικίασης μετεγγραμμένου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο (άρθρο 618 Α.Κ.). Σε περιπτώσεις εμπορικών μισθώσεων λαμβάνεται υπόψη το ισχύον νομικό καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ΒΕ.ΠΕ. ως αποδεικτικό ύπαρξης οικοπέδου γίνεται δεκτή η δέσμευση του οικοπέδου από τον φορέα ΒΕ.ΠΕ. Σε περίπτωση μίσθωσης χερσαίας έκτασης του δημοσίου, θα συνυποβάλλεται το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο, εφόσον προβλέπεται από αυτές.
17. Πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ ή έκθεση ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή ή δεόντως εξουσιοδοτημένου επίσημου φορέα σχετικά με την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης στην οποία θα υλοποιηθεί η επένδυση (εφόσον η απόκτησή της αποτελεί αιτούμενη δαπάνη).
18. Τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης και τεχνικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές) που συνοδεύουν την ισχύουσα αδειοδότηση της μονάδας, τα οποία αποτυπώνουν όλες τις χερσαίες εγκαταστάσεις επί των οποίων προτείνονται κτηριακές παρεμβάσεις. Εφόσον η υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου επιφέρει την τροποποίηση των αδειών δόμησης, εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της μονάδας, υποβάλλονται και τα τεχνικά σχέδια που συνοδεύουν το σχετικό αίτημα τροποποίησης.
19. Άδεια κυκλοφορίας υφιστάμενων μεταφορικών μέσων (εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας ή εκσυγχρονισμού τους).
20. Απόφαση/εις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 21. Κτηνιατρική Άδεια της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/2009 (όπου απαιτείται).
22. Κτηνιατρική Άδεια της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2007 (όπου απαιτείται).
23. Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων, (όπου απαιτείται).
24. Άδεια Δόμησης των υπό ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της μονάδας στις οποίες προτείνονται κτηριακές παρεμβάσεις.
25. Άδεια εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της μονάδας που θα συνοδεύονται και με τα σχέδια διάταξης Η/Μ εξοπλισμού (όπου απαιτείται). Εφόσον η υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου επιφέρει την τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της μονάδας, υποβάλλονται και τα σχέδια διάταξης Η/Μ εξοπλισμού που συνοδεύουν το σχετικό αίτημα τροποποίησης.
26. Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
27. Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων (όπου απαιτείται).
28. Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας και εκτέλεσης έργων (όπου απαιτείται).
29. Προσφορές αναλυτικές υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή (κτιριακά, μηχανήματα, εξοπλισμοί, μέσα μεταφοράς, κλπ.) με αντίστοιχες προμετρήσεις, οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα προσπέκτους (μηχανήματα, εξοπλισμοί). Η ημερομηνία των προσφορών δεν θα πρέπει να απέχει χρονικά πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Στις περιπτώσεις των αδειών των σημείων 21 έως 29 του παρόντος άρθρου (και εφόσον απαιτούνται) που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου, βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης, υποβάλλονται οι προϊσχύουσες άδειες, εφόσον υπάρχουν, καθώς και το αντίστοιχο αίτημα έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει όλες οι ανωτέρω άδειες να προσκομισθούν με την αίτηση πληρωμής της Α’ Δόσης της Πράξης, εκτός των αδειών λειτουργίας που δύνανται να προσκομισθούν με την αίτηση πληρωμής της Τελικής Δόσης της Πράξης.

Οι τεχνοοικονομικές προμελέτες θα είναι δακτυλογραφημένες σε μέγεθος Α4, δεν θα είναι βιβλιοδετημένες και θα υποβάλλονται σε ντοσιέ (κλασέρ).

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις