Εκπαίδευση

ΕΣΠΑ για εκπαίδευση

Αφορά προγράμματα επιχορήγησης ΕΣΠΑ για εκπαίδευση, τόσο για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της εκπαίδευσης (Παιδικοι/βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΙΕΚ, ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, κλπ.) όσο για επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης και σεμινάρια.

Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση καλούνται να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη όλων των Περιφερειών της χώρας.

Οι επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για εκπαίδευση επικεντρώνονται στους εξής στρατηγικούς στόχους:
Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης στο espa.io

Υποκατηγορίες

    Προγράμματα

    Νέα