Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί τον κύριο βραχίονα του Next Generation EU (NGEU), ο οποίος σε συνδυασμό με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη διοχέτευσης πόρων για τη στήριξη των ευρωπαϊκών οικονομιών στην μετα-πανδημική εποχή. Οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται σε €31,2 δισ., εκ των οποίων 12,7 δις. θα διατεθούν ως εμπορικά δάνεια για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων σε 5 πυλώνες (Πυλώνας 1: Πράσινη Μετάβαση, Πυλώνας 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Πυλώνας 3: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και Πυλώνας 4: Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας). Η διάθεση των δανειακών αυτών κεφαλαίων θα γίνει, μέσω χρηματοδοτικού μηχανισμού που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό και προβλέπει την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με μέγιστη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης κατά 50%, ελάχιστη συμμετοχή της Τράπεζας κατά 30% και ίδια συμμετοχή από την επιχείρηση 20%.

Ποιους αφορά

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Προϋπολογισμός προγράμματος

Οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται σε €31,2 δισ., εκ των οποίων 12,7 δις. θα διατεθούν ως εμπορικά δάνεια για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων σε 4 πυλώνες (Πυλώνας 1: Πράσινη Μετάβαση, Πυλώνας 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Πυλώνας 3: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και Πυλώνας 4: Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας).

Η διάθεση των δανειακών αυτών κεφαλαίων θα γίνει, μέσω χρηματοδοτικού μηχανισμού που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό και προβλέπει την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με μέγιστη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης κατά 50%, ελάχιστη συμμετοχή της Τράπεζας κατά 30% και ίδια συμμετοχή από την επιχείρηση 20%.

Ύψος επιδότησης

Το ύψος της χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου από το Δάνειο ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους τέσσερις (4) πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα. Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνα, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, με ανώτατη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ στο 50%.

Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης φέρουν ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο (σήμερα 0,35%), με την προϋπόθεση κάλυψης των ορίων που τίθενται από τα πλαίσια κρατικών ενισχύσεων, ενώ τα κεφάλαια της Τράπεζας φέρουν συνήθεις εμπορικούς όρους τιμολόγησης. Την επιβεβαίωση συμβατότητας των επενδυτικών σχεδίων με τους επενδυτικούς όρους και στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιμελείται ομάδα Πιστοποιημένων Ανεξάρτητων Ελεγκτών.

Αναλυτική Περιγραφή Επενδύσεων και Μεταρρυθμίσεων

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Πυλώνες που συνθέτουν δεκαοκτώ (18) επιμέρους Άξονες:

Πυλώνας 1: Πράσινη Μετάβαση

1. Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον
2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
3.Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών
4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Πυλώνας 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

1. Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος
2. Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
3.Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Πυλώνας 3: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

1.Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
2. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
3.Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας
4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές

Πυλώνας 4: Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας

1.Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης
2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
3.Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης
4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών
5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
6.Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις