ΕΣΠΑ

Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing)


  Investment amount to qualify
 >2.500.000€
  Subsidy
 70%-70%
  Deadline
 2020-09-11

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η Δράση αφορά στη στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στις παραγωγικές, λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν [(e-Business) π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α.].

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης..

Η δράση Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και Digital Marketing), χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειου Αιγαίου» (ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο») του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό / βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ και συγκεκριμένα:

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
 • Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δημιουργικού
 • Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση
 • Συστήματα αυτοματισμού

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Η δράση Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing), αφορά Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δραστηριοποιούνται – διαθέτουν έναν ή περισσότερους εκ των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.570.000 € και η συνολική Δημόσια Δαπάνη σε 2.500.000 €.

Η διαφορά μεταξύ του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ίδια συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους (επιχειρήσεις).

Η δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης ύψους 2.500.000€, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συγκέντρωση της στήριξης στις προτεραιότητες της Ένωσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 50.000€.

Ύψος επιδότησης

Ύψος Επιδότησης

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 70%.

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ίδιους πόρους είτε δανεισμό.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (escrow account), προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση στις ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε Ενδιάμεση Επαλήθευση – Πιστοποίηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Στη Δράση Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing), θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Κατηγορία 1 (έως 100% του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου):
  • Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops κ.α.): Μέχρι 40% του Π/Υ του έργου
  • Εξυπηρετητές (Servers)
  • Εξοπλισμός δικτύων (Μεταγωγείς, Δρομολογητές, κ.α.)
  • Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS, κ.α.)
  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κ.λπ.): Μέχρι 40% του Π/Υ του έργου
 • Κατηγορία 2 (έως 100% του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου):
  • Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων
  • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.λπ.
  • Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS κ.α.)
  • Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.λπ.)
  • Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)
  • Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of Sales)
  • Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών
  • Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές – πελάτες
  • Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)
  • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή / και ηλεκτρονικών πληρωμών
  • Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)
  • Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)
  • Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης
  • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version): Έως 2.500€
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.): Έως 4.000€
  • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ.,
  • Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως 1 έτος από το χρόνο προμήθειας – δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό (60% του κόστους αγοράς του λογισμικού/ εφαρμογής)
 • Κατηγορία 3 (έως 100% του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου):
  • Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού
   Περιλαμβάνονται:
   • Αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας
   • Συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών
   • Συστήματα αυτοματοποιημένου ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών
   • Συστήματα ελέγχου χώρου
   • Συστήματα ασφαλείας
   • Συστήματα αυτόματου εντοπισμού θέσης
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού (60% του κόστους αγοράς του συστήματος).
 • Κατηγορία 4 (έως 50% του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου):
  • Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
  • Παρουσία στα Social media
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή: Έως 3.000€
  • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλεια: Έως 2.000€
  • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων
  • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου: Έως 2.500€

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: 17/03/2020 ώρα 1.00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: 11/09/2020 ώρα 3:00 μ.μ.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: Δώδεκα (12) από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις