ΕΣΠΑ

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ


  Investment amount to qualify
 >
  Subsidy
 8%-100%
  Deadline
 2016-04-27

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος 

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης ανέρχεται σε 120 εκατ. Ευρώ και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους

 • 1ος κύκλος Α’ εξάμηνο 2016: 60%

Η παρούσα δράση του α’ κύκλου χρηματοδοτείται με ποσό 72 εκατ. Ευρώ και κατανέμεται στις περιφέρειες ως εξής:

 1. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 43.440.000€
 2. Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 12.780.000€
 3. Αττική: 11.040.000 €
 4. Στερεά Ελλάδα: 2.760.000 €
 5. Νότιο Αιγαίο: 1.980.000 €

 

 • 2ος κύκλος: Β’ εξάμηνο 2016: 40%.

 

Ύψος Επιδότηση

Ύψος επιδότησης

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ για την κάλυψη ισότοπων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι 24 (μήνες) από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης) έως 60% του επενδυτικού σχεδίου
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) έως 8% του επενδυτικού σχεδίου
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 15% του επενδυτικού σχεδίου
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 30% του επενδυτικού σχεδίου
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου έως 40% του επενδυτικού σχεδίου (με χρήση ρήτρας ευελιξίας)
 • Προμήθεια αναλωσίμων έως 15% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) έως 30% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως 24.000€
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας έως 20% του επενδυτικού σχεδίου
 • Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.
 • Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής του δικαιούχου για χρηματοδότηση.
 • Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
  Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που προθεσμία ορισθείσα κατά τα ανωτέρω λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

   

  Κατ’ εξαίρεση, ειδικά και μόνο για όσα επενδυτικά έργα η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους στην Δράση είναι μεταγενέστερη της 11-06-2020, η προθεσμία ολοκλήρωσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

  Όταν με βάση τις ανωτέρω ορισθείσες χρονικές διάρκειες υλοποίησης των επενδυτικών έργων οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερες της 31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2023.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις