ΕΣΠΑ

Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ


  Investment amount to qualify
 >24.250.000€
  Subsidy
 25%-80%
  Deadline
 2017-10-20

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται ανάλογα την Ειδική Δράση, από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και φορέων πολιτισμού.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα,την τεχνολογία και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες ενισχύσεις:

α) πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης (κατηγορία έρευνας: βιομηχανική έρευνα,πειραματική ανάπτυξη) μελέτες σκοπιμότητας ενεργειών προβολής/διάχυσης των αποτελεσμάτων της πράξης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό θα προβλέπονται σε όλες τις πράξεις,

β) προώθησης καινοτομίας για ΜΜΕ,

γ) συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων»,

β) Επιχειρήσεις και

γ) Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση: ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ) όπου θα αντιμετωπίζονται ως:

i) «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων» ή ως

ii) Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 30.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 24.250.000 ευρώ. H διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού και της δημοσίας δαπάνης ορίζεται ως η ιδιωτική συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων αιτήσεων χρηματοδότησης στις Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων ή να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ανά υποβαλλόμενη αίτηση χρηματοδότησης και ανά ειδική δράση:

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Α’ Σχήμα): 200.000€ - 400.000€

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Β’ Σχήμα): 50.000€ - 200.000€

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Έως 600.000€

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: Έως 1.000.000€

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότηση

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες στις Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ θα πρέπει να εντάσσονται οπωσδήποτε στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014:
· Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρα 25 και 30 του ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας
· ∆απάνες προσωπικού
· ∆απάνες οργάνων και εξοπλισμού
· ∆απάνες για κτίρια και γήπεδα
· ∆απάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
· Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
· ∆απάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.

· Δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014) για ερευνητικούς φορείς και για ΜΜΕ
· ∆απάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού
· ∆απάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
· ∆απάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
· Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ

Υποχρεωτικές δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση.

Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης των έργων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων θα πρέπει να είναι από είκοσι τέσσερις (24) έως τριάντα έξη (36) μήνες.

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις