ΕΣΠΑ

Νεανική Επιχειρηματικότητα


  Investment amount to qualify
 >30.000
  Subsidy
 -
  Deadline
 2009-09-14

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Νεανική Επιχειρηματικότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» - (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την δημιουργία και επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, µε ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, µε ποιότητα και µε περιβαλλοντική ευαισθησία.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:

 1. Νέοι και νέες, οι οποίοι:
 2. Γεννήθηκαν από το 1970 µέχρι και το 1991
 3. Είναι άνεργοι μισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος (4.3.2009).
 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα της μεταποίησης του εμπορίου των υπηρεσιών του τουρισμού και της ανακύκλωσης – περιορισμού της ρύπανσης όπως αυτές αναφέρονται στα Παραρτήματα.
 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθµη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.
 • Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία:
  1. Στα κεφάλαια τους συμμετέχουν Γυναίκες µε ποσοστό τουλάχιστον 75%
  2. Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τις επιλέξιµες εταίρους – γυναίκες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
 • ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως µετόχων / εταίρων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συµµετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) µε ποσοστό µέχρι 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.
 • Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συµµετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) µε ποσοστό μέχρι 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.
 • Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράµµατος. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µία προτάσεις στο Πρόγραµµα ή στα δύο Προγράµµατα ταυτόχρονα (Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων – Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών) οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 39.178.448,0€ ευρώ από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα:

 • Ποσό 19.100.080,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001).
 • Ποσό 9.296.528,0 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 R161PO006).
 • Ποσό 5.656.302,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5337/26-10-2007απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008).
 • Ποσό 939.775,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (∆υτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008).
 • Ποσό 2.956.777,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO001).
 • Ποσό 1.228.986,0 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ Ε(2007) 5439/5-11- 2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO002)

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Το ύψος επιδότησης του προγράμματος Νεανική Επιχειρηματικότητα κυμαίνεται:

 • από 30.000€ έως 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης και του τοµέα Ανακύκλωσης και περιορισµού της ρύπανσης
 • από 30.000€ έως 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισµού
 • από 30.000€ έως 80.000€ για τις εµπορικές επιχειρήσεις

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

 • Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Κτιριακά & ∆ιαµόρφωση Χώρων
 • Προβολή-Προώθηση, Άλλες ∆απάνες, Υπηρεσίες Συµβούλων

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από 15/06/2009 έως και 14/09/2009.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

 • Για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο:
  Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) ή/και αντίστοιχο εκκαθαριστικό του οικονοµικού έτους 2009 (χρήση 2008), ή αντίστοιχη επικυρωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, ή βεβαίωση της ∆ΟΥ ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης
  Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει υποχρέωση σε φορολογική δήλωση, τα παραπάνω αντικαθίσταται µε σχετική βεβαίωση από την Εφορία.
 • Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας κάθε συµµετέχοντος δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο)
 • Βεβαιώσεις για τα προσόντα των υποψήφιων επιχειρηµατιών. Γίνονται δεκτά ένσηµα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις επιµόρφωσης – κατάρτισης, φορολογικές δηλώσεις οικογενειακής επιχείρησης (στις περιπτώσεις απασχόλησης σε οικογενειακή επιχείρηση), ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, συµπεριλαµβανοµένης και επικυρωµένης Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόµενου για την εµπειρία του

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις