June 13, 2024 5 min read
Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Τρίτη τροποποίηση της Πρόσκλησης στη Δράση

Share

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της τρίτης (3ης) τροποποίησης της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ "Εξοικονομώ-Αυτονομώ". Για τις αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της Απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 01/10/2022 έως και 28/01/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 29/1/2023. Όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 31/10/2022 έως και 27/02/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 28/2/2023. Οι νέες προθεσμίες θα δοθούν αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα αιτήσεων και δεν απαιτούνται ενέργειες των ωφελουμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα exoikonomo2020.gov.gr.

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Προϋπολογισμός του Προγράμματος Εξοικονομώ - Αυτονομώ:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 896,75 εκατ. ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 692 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ (εκ των οποίων ο προϋπολογισμός των 92 εκ ευρώ αφορά πόρους του Ταμείου Εξοικονομώ II), 34 εκ ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ και 170,75 εκ ευρώ από τα ΠΕΠ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους

Ωφελούμενοι του προγράμματος:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που, η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση, κατά το φορολογικό έτος 2019 ενοικιάζεται/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή, καθώς και για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους και αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό εφαρμογής της Δράσης.

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Επιλέξιμες Κατοικίες στη Δράση Εξοικονομώ - Αυτονομώ:

Υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μία (1) για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο (2) για πολυκατοικίες.

 • Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας
 • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α
 • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ

Επισημαίνεται ότι λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρούνται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην φορολογική αρχή, είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), ή (εάν υπάρχει μίσθωση της κύριας κατοικίας) στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις:

Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το εν λόγω ΠΕΑ θα πρέπει να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 26.11.2017.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
 2. Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης
 3.  Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης
 4. Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (φωτοβολταϊκό, smart home, αναβάθμιση ανελκυστήρα, κλπ)

Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης – αυτονόμησης:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2 ευρώ επί το σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων:

 • 48.500 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε  πολυκατοικία τύπου Α
 • 76.270 ευρώ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β

Ποσοστό επιχορήγησης:

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται από 35% έως 100%.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση "Εξοικονομώ - Αυτονομώ" εδώ

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις