December 11, 2023 5 min read
Στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την Ανάπτυξη Δράσεων Αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες): Νέα ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων στη Δράση

Share

Νέα ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων στη Δράση «Στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)», ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ).

Η υπ’ αριθ. α/α 1626 Πρόκληση με τίτλο: «Στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)» τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων. Οι νέες ημερομηνίες είναι:

• Ημερομηνία έναρξης υποβολών : 27-11-2023
• Ημερομηνία λήξης υποβολών : 29-04-2024

Στο επόμενο διάστημα θα αναρτηθεί τροποποιημένη Πρόσκληση που θα αφορά στις ενότητες:

2. Περιεχόμενο Πρόσκλησης
3. Επιλεξιμότητα
4. Οδηγίες υποβολής προτάσεων
8. Ειδικοί όροι

Η Δράση «Στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)»

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 και αφορά στη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων για υλοποίηση έργων ενεργειακού ή/και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και στην προώθηση της διείσδυσης των καθαρών μορφών ενέργειας με αξιοποίηση των ΑΠΕ, για αυτοπαραγωγή.

Η Προτεραιότητα 2 «Ενεργειακή μετάβαση – κλιματική ουδετερότητα» επιδιώκει τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, μέσω επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, και χρήσης/αξιοποίησής της από τις τοπικές κοινωνίες. Εστιάζει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε συστήματα και υποδομές οικονομικά προσιτής καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και τεχνολογιών αποθήκευσής της. Λόγω των ραγδαία αυξανόμενων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ στρέφεται στη συλλογική ιδιο-κατανάλωση ως λύση. Η ενεργειακή αυτονομία αναδεικνύεται κατά αυτό τον τρόπο σε λύση, προάγοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική συμπερίληψη και την οικονομική ανθεκτικότητα. Οποιαδήποτε δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης θα πρέπει να αναγνωρίζει και να στηρίζει την ουσιαστική συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Επίσης, η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη στις περιοχές Μετάβασης, καθιστά την οικονομία τους ιδιαίτερα εξαρτημένη και ευάλωτη. Η επίπτωση της απολιγνιτοποίησης δεν περιορίζεται μόνο στην απασχόληση και τα εισοδήματα, αλλά αφορά και την ηλεκτρική ενέργεια και τη θέρμανση καθώς αποτελούν για τις περιοχές αυτές όχι μόνο μέσο βιοπορισμού, αλλά και κοινωνικό αγαθό. Είναι επιτακτική λοιπόν ανάγκη η ενδυνάμωση και διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος μέσω της αξιοποίησης των εγγενών πλεονεκτημάτων τους και της ανάδειξης νέων, όπως είναι η αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μέσα από το σχήμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Μέσω του νέου νόμου, ν. 5037/2023, εισάγονται οι ορισμοί για τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, και ρυθμίζονται όλα τα θέματα για την ίδρυση και λειτουργίας τους. Επίσης εισάγονται μεταβατικές διατάξεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι Κοινότητες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον ν. 4513/2018 (Α΄ 9) μπορούν να μετατραπούν σε Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.) ή σε Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε), εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και αποφασιστεί από τη Γενική τους Συνέλευση με την απαραίτητη τροποποίηση καταστατικού.

Η δράση αφορά δαπάνες για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό ή/και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών ή Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας ή Ενεργειακή Κοινότητα του ν. 4513/2018 για κάλυψη ενεργειακών αναγκών των ακόλουθων χρήσεων:

  • κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A΄ 87)
  • δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών
  • σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • κέντρων υγείας και νοσοκομείων
  • δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων
  • εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού
  • εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
  • κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του Ο.Τ.Α, καθώς και
  • καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς και νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599/27.9.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4447)

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν το επενδυτικό κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία των σταθμών ΑΠΕ. Συγκεκριμένα:

α) Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)

β) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων στήριξης

γ) Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β

δ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)

ε) Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταικού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού

στ) Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και παρελκόμενων υλικών για λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ, καθώς και αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγησης τους

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών. Ως ελάχιστη αποδεκτή δυναμικότητα των σταθμών ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή ορίζονται τα 0,3MW ανά υποβληθείσα πρόταση.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης κατανέμεται ως εξής:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 16.380.000 ευρώ

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης: 10.465.000 € Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 6.240.000 ευρώ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 2.340.000 ευρώ

Περιφέρεια Κρήτης: 6.370.000 ευρώ

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της Δράσης εδώ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις