May 18, 2024 5 min read
ΕΣΠΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Παιχνιδιών Βίντεο

Share

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Παιχνιδιών Βίντεο. Η συνεισφορά κυμαίνεται από 10.000 έως 150.000 ευρώ και απευθύνεται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής παιχνιδιών βίντεο, υπό όρους. Διαβάστε αναλυτικά προδιαγραφές, επιλέξιμες δραστηριότητες και καταληκτικές ημερομηνίες. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εξαρτάται από την επάρκεια δημοσιονομικών πόρων μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2018 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.    

Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Παιχνιδιών Βίντεο

 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020) και στο διορθωτικό της 27ης Ιουνίου 2014. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, μια από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι:

 • η αύξηση της ικανότητας των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων για ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων με δυνατότητα κυκλοφορίας εντός και εκτός της Ένωσης, και διευκόλυνση των ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών. Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για:
 • την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ειδικά ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων σε τομείς όπως η μυθοπλασία, τα ντοκιμαντέρ, οι παιδικές ταινίες και οι ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και διαδραστικών έργων, όπως παιχνίδια βίντεο και πολυμέσα, με ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας.
 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής παιχνιδιών βίντεο, οι οποίες έχουν συσταθεί νομίμως τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής και έχουν στο ενεργητικό τους πρόσφατη επιτυχία. Οι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες χώρες είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και η Επιτροπή έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη χώρα: - τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου·   - προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες·   - χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΕΟΧ· - την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή· - χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν οι εν λόγω χώρες ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές. Είναι δυνατή η επιλογή προτάσεων από υποψηφίους προερχόμενους από χώρες εκτός ΕΕ, υπό τον όρο ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, θα έχουν υπογραφεί συμφωνίες οι οποίες θα καθορίζουν τις ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με τον προαναφερθέντα κανονισμό.

 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Επιλέξιμες είναι μόνον οι δραστηριότητες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης των ακόλουθων έργων: - Αφηγηματικά παιχνίδια βίντεο, ανεξαρτήτως πλατφόρμας ή αναμενόμενης μεθόδου διανομής. Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι βίντεο πρέπει να προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει μία προθεσμία. H αίτηση για υποστήριξη πρέπει να υποβληθεί στο διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έως τις 19/04/2018 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες από την έναρξη της δράσης. Οι μονάδες θα κατανεμηθούν επί συνόλου 100 ως ακολούθως: Ποιότητα και περιεχόμενο (20 μονάδες)

 • Ποιότητα του περιεχομένου, της αφήγησης του έργου και πρωτοτυπία της ιδέας σε σχέση με υφιστάμενα έργα Καινοτόμος χαρακτήρας του έργου (20 μονάδες)
 •  Καινοτομία, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο το έργο υπερβαίνει τα όρια της υφιστάμενης προσφοράς προτείνοντας τεχνικές και περιεχόμενο αιχμής
 • Συνάφεια και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (20 μονάδες)
 • Στρατηγική ανάπτυξης και δυνατότητα ευρωπαϊκής και διεθνούς εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου (20 μονάδες)
 • Στρατηγική διανομής, επικοινωνίας και προώθησης και καταλληλότητα για το κοινό στόχο, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών προσπελασιμότητας Οργάνωση της ομάδας του έργου (10 μονάδες)
 • Η κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της δημιουργικής ομάδας σε σχέση με τους ειδικούς στόχους της προτεινόμενης δράσης Αντίκτυπος και βιωσιμότητα (10 μονάδες)
 • Στρατηγική χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την σκοπιμότητα του έργου «Αυτόματες» επιπλέον μονάδες για: 1) Έργα τα οποία απευθύνονται ειδικά στα παιδιά (ηλικίας έως 12 ετών) (5 επιπλέον μονάδες)
 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 3. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Παιχνιδιών Βίντεο ανέρχεται σε 3,78 εκατ. EUR. Η χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγείται υπό μορφή επιδότησης. Η συνεισφορά κυμαίνεται από 10 000 EUR έως 150 000 EUR για την ανάπτυξη της ιδέας και του έργου ευρωπαϊκού παιχνιδιού βίντεο (δραστηριότητες έως το σημείο στο οποίο η ιδέα καταλήγει σε πρωτότυπο το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί ή σε δοκιμαστική έκδοση). Η χρηματοδοτική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του αιτούντος. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (eForm) το αργότερο έως τις 19/04/2018 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται με άλλους τρόπους. Οι υποψήφιοι μεριμνούν για την υποβολή όλων των εγγράφων που απαιτούνται και αναφέρονται στα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης. Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και τα έντυπα υποψηφιότητας, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en Οι αιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να τηρούν όλες τις διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών και να υποβληθούν με τα προβλεπόμενα έντυπα  

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις