June 13, 2024 5 min read
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά: Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής

Share

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ενέργειες σε Συμβουλευτική-Πιστοποίηση- Κατάρτιση εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά», με κωδικό ΟΠΣ 5070879. Η ανάληψη της Πράξης γίνεται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  763 /03-03-2021(ΑΔΑ: 6ΒΖΗ7Λ7 - ΒΤΦ) Απόφαση Ένταξης.

Η Πράξη, αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων όλων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής ανεξαρτήτως κλάδου απασχόληση, για την προσαρμογή τους στις αλλαγές της τοπικής όσο και υπερτοπικής αγοράς εργασίας (οικονομικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, προσαρμογή σε μοντέλα τηλεργασίας δεδομένων των συνθηκών COVID-19, κ.α.) και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο απευθύνεται σε 760 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, που δύναται να αξιοποιηθούν από όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, σχετιζόμενες με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 08/01/2022  και  ώρα 23:59:00 

Αντικείμενο

Το Έργο αφορά εξατομικευμένη συμβουλευτική, πιστοποίηση και κατάρτιση εργαζομένων που πρόκειται να παρασχεθούν σε 760 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και συγκεκριμένα:

1. Ενέργειες επαγγελματικής συμβουλής

Ενέργειες επαγγελματικής συμβουλής για την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Οι ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν είτε μέσω δια ζώσης συνεδριών (face to face) είτε εξ αποστάσεως μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι συνεδρίες θα υλοποιηθούν με τους εξής τρόπους:

  • Σε αίθουσες, αδειοδοτημένες σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθ. 5, που εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
  • Εξ αποστάσεως, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του έργου.

Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει τρεις (3) συνεδρίες (διάρκειας 45 λεπτών η κάθε συνεδρία).

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών θα ανατεθεί στους ωφελούμενους η συμπλήρωση συγκεκριμένων εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγια). Μέσω αυτών θα γίνει προσπάθεια να ανιχνευθούν:

  • τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα
  • οι γνώσεις
  • οι δεξιότητες, του κάθε συμβουλευόμενου

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των εργαλείων σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προσδοκίες του εκάστοτε ωφελούμενου και την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τη προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ο/η ωφελούμενος/η θα υποστηριχτεί από τον/την σύμβουλο στην επιλογή της ειδικότητας που εναρμονίζεται με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του/της.

Σημείωση: Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο αυτό κρίνεται απαραίτητο, οι συνεδρίες συμβουλευτικής συστήνεται να υλοποιούνται χωρίς τη φυσική παρουσία των εμπλεκόμενων μερών. Επίσης χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του συμβούλου ή/και του συμβουλευόμενου (εξ’ αποστάσεως μέθοδος υλοποίησης).

2. Ενέργειες κατάρτισης

Ενέργειες σε κατάρτιση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής του. Επίσης  βελτίωση της επαγγελματικής τους κινητικότητας για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στην βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων. Θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Ευρωπαϊκά προγράμματα ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ιδιώτες ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Ξενοδοχεία ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Εξειδίκευση,Εργαζόμενοι,Προγράμματα Κατάρτισης,Συμβουλευτική Καθοδήγηση
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις