December 8, 2023 5 min read
Υποστήριξη μικρομεσαίων και μικρότερων επιχειρήσεων μέσω του RSI για το χρηματοδοτικό επιμερισμό κινδύνου

Share

RSI - Το νέο δανειακό πρόγραμμα του RSFF

Το νέο δανειακό πρόγραμμα του RSFF, RSI για την υποστήριξη καινοτόμων ΜΜΕ και μικρότερων εταιρειών μέσης κεφαλαιοποίησης, παρουσίασε το ΕΒΕΠ.

Το RSI - Χρηματοδοτικό Μέσο Επιμερισμού του Κινδύνου (Risk-Sharing Instrument) - υποστηρίζει τις ΜΜΕ και τις Μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έχουν δυνατότητες να καινοτομήσουν ή να εστιάσουν στην Ε&Α και στην καινοτομία.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα εγγυήσεων με το οποίο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες και εταιρείες χρηματοδοτικής πίστωσης.

Αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του ΕΤΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο του Έβδομου Πλαισίου Προγράμματος για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη).

Το RSI χρησιμοποιεί την ικανότητα Ανάληψης Κινδύνου του ΕΤΕ και είναι μέρος και συμπλήρωμα του υφιστάμενου RSFF (μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων) το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕπ.

Τα κριτήρια για το RSI

Οι εταιρείες που μπορούν να το αξιοποιήσουν, πρέπει να πληρούν ένα από τα εξής κριτήρια:

■ Να επενδύουν στην παραγωγή ή την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και/ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας, ή
■ Να είναι «ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις» προσανατολισμένες στην καινοτομία, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό τους ή ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε πάνω από 20% ετησίως κατά τα τελευταία έτη, ή
■ Να είναι «καινοτόμες» επιχειρήσεις, δηλαδή ικανοποιούν τουλάχιστον ένα από τα «κριτήρια καινοτομίας» από μια σειρά προκαθορισμένα κριτήρια.

Υπό το RSI, η ΕΤΕπ παρέχει εγγυήσεις σε επιλεγμένους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγύηση καλύπτει 50% της απώλειας επί κάθε νέου επιλέξιμου δάνειου ή εκμίσθωση που συνάπτεται στη διάρκεια μιας διετούς περιόδου. Χάρη στο μειωμένο πιστωτικό κίνδυνο και τη χαμηλότερη κατανάλωση κεφαλαίου που επιτυγχάνεται μέσω της εγγύησης, η ΕΤΕπ ενθαρρύνει τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να επεκτείνουν νέα δάνεια και εκμισθώσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις με πιο ελκυστικούς όρους. Η εγγύηση προσφέρεται με ευνοϊκούς όρους. Ως εκ τούτου, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν μέρος του οικονομικού οφέλους στους πελάτες τους.

Πώς θα διατίθεται

Το RSI απευθύνεται και διατίθεται σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που λειτουργούν στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. των 27, καθώς και σε χώρες που είναι συνδεδεμένες με την  FP7 που είναι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η Ελβετία, το Ισραήλ, η Τουρκία, η Κροατία, η ΠΓΔΜ, η Σερβία, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τα Νησιά Φαρόε και η Μολδαβία. Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να βρουν πληροφορίες για το πώς θα εργαστούν μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, επικοινωνώντας με email (rsi@eif.org).

Η αίτηση γίνεται με βάση την επιλογή του ιδρύματος-εταίρου του RSI και είναι μια ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) (www.eif.org). Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους που θα αξιολογηθούν με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Διαδικασία επιλογής

Στη διαδικασία επιλογής θα δοθεί έμφαση σε διάφορα κριτήρια όπως:

 • Καταλληλότητα του προγράμματος εφαρμογής του ενδιάμεσου οργανισμού για την αποτελεσματική ανάπτυξη του RSI.
 • Ικανότητα απορρόφησης και γεωγραφικής κάλυψης
 • Μεταφορά οικονομικών ωφελημάτων στις ΜΜΕ και τις μικρότερες εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Πλεονεκτήματα

Το RSI ως μέσο επιμερισμού κινδύνου προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα όπως:

 • Ελκυστικές και σταθερές εγγυητικές συνεισφορές που καταβάλλονται επί του εκκρεμούς ποσού της εγγύησης.
 • 0,25% ετησίως για δάνεια προς ΜΜΕ ως 3 εκατομμύρια Ευρώ
 • 1% ετησίως για δάνεια προς ΜΜΕ πάνω από 5 εκατομμύρια Ευρώ και για δάνεια προς Μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης
 • Η εγγύηση καλύπτει αυτόματα 50% τις απώλειες αρχικού κεφαλαίου και τόκων για κάθε δάνειο.
 • Οι πληρωμές θα γίνονται κατά την αθέτηση, με αναλογική κατανομή των ανακτήσεων.
 • Δεν απαιτούνται καθόλου έξοδα κεφαλαίου (0% Περιουσιακά στοιχεία σταθμισμένου κινδύνου) για κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου μέρους επί του καλυμμένου τμήματος του δανειακού χαρτοφυλακίου χάρη στη θέση της Πολυμερούς Τράπεζας Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
 • Το RSI είναι ένα ευέλικτο προϊόν που παρέχει στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό υψηλό βαθμό αυτονομίας. Δηλαδή ο ενδιάμεσος οργανισμός διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση σε θέματα  δανειοδότησης, πιστωτικών αποφάσεων, εξυπηρέτησης κ.ά.
 • Οι απαιτήσεις τριμηνιαίων αναφορών είναι σχεδιασμένες με απλό και πρακτικό τρόπο, στο βαθμό που είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Τόσο δάνεια κεφαλαίου κίνησης όσο και χρηματοδότηση για αγορά περιουσιακών στοιχείων προς εκμίσθωση είναι επιλέξιμες εντολές εντός των παρακάτω ορίων:

 • Ο σκοπός της χρηματοδότησης μπορεί να είναι οι επενδύσεις (φυσικά ή άυλα περιουσιακά στοιχεία) και/ή το κεφάλαιο κίνησης.
 • Ποσό: τουλάχιστον 25.000 ευρώ με ανώτατο όριο 7,5 εκατομμύρια ευρώ
 • Διάρκεια - Λήξη: τουλάχιστον 2 έτη, με ανώτατο όριο 7 έτη.
 • Το μέγιστο εγγυημένο ποσό είναι 60 εκατομμύρια ευρώ ανά ενδιάμεσο οργανισμό και 90 εκατομμύρια για ενδιάμεσο όμιλο. Με ποσοστό εγγύησης 50% αυτό σημαίνει μέγιστος όγκος χαρτοφυλακίου 120  εκατομμυρίων € χρηματοδότηση ανά ενδιάμεσο οργανισμό και 180 εκατομμύρια € για όμιλο ενδιαμέσων.
Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Ευρωπαϊκά προγράμματα ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Ενίσχυση Επιχειρήσεων,Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις