July 24, 2024 5 min read
«Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: 15η απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη δράση

Share

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε η δέκατη πέμπτη (15η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης των επόμενων κατά σειρά υποβολής στο ΟΠΣΚΕ, ογδόντα εννέα (89) ενστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στη Δράση.

Ειδικότερα εκ των ογδόντα εννέα (89) ενστάσεων, οι πέντε (5) αφορούσαν σε εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης και οι ογδόντα τέσσερεις (84) ενστάσεις σε απορριφθείσες, σύμφωνα με τις Αποφάσεις έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασής τους, πενήντα εννέα (59) ενστάσεις εγκρίνονται, είκοσι δύο (22) απορρίπτονται και οκτώ (8) εγκρίνονται μερικώς. Ειδικότερα, από τις πέντε (5) ενστάσεις των εγκεκριμένων αιτήσεων οι τρεις (3) γίνονται αποδεκτές στο σύνολό τους και οι δύο (2) εγκρίνονται μερικώς.

Από τις ογδόντα τέσσερεις (84) ενστάσεις των απορριφθεισών οι πενήντα έξι (56) εγκρίνονται στο σύνολό τους, οι είκοσι δύο (22) απορρίπτονται και οι έξι (6) εγκρίνονται μερικώς, με τις τρείς (3) ενστάσεις να αλλάζουν κατάσταση, διαμορφώνοντας σε πενήντα εννέα (59) το σύνολο των αιτήσεων που προχωράει προς έγκριση και είκοσι πέντε (25) το σύνολο των αιτήσεων που παραμένουν απορριφθείσες.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια εννιακόσια τριάντα επτά (1.937) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 27.915.508,56 ευρώ και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση ανέρχονται στις 2.497 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 36.586.481,69 ευρώ και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 70.740.853,78 ευρώ.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των πράξεων είναι η 15.02.2023.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων, να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν.2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορούν σε:

  • Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
  • Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.λπ.
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
  • Έμμεσες δαπάνες: Η εν λόγω κατηγορία δαπάνης δεν απαιτεί την προσκόμιση παραστατικών, καταβάλλεται αναλογικά με κάθε πληρωμή και το αναλογούν ύψος αυτής οριστικοποιείται κατά το στάδιο της τελικής πιστοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Startups ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεσαίες ,Μεταποίηση ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υπηρεσίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Startups,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία,Νεοφυής Επιχειρηματικότητα,Τεχνολογία,Ψηφιακή Αναβάθμιση,Ψηφιακή Μετάβαση,Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις