February 21, 2024 5 min read
Τέσσερις Νέες Δράσεις επιδότησης 960 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Share

Με "κουμπαρά” 960 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ξεκινούν μέσα στο επόμενο διάστημα τέσσερις νέες δράσεις, για τις δύο εκ των οποίων έχουν έχει γίνει γνωστό πως η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ένταξης ξεκινά στις 6 Φεβρουαρίου. Για τις άλλες δύο πάντως, ενώ ο αρχικός σχεδιασμό ήταν να ξεκινήσουν ήδη από το περασμένο Φθινόπωρο παραμένει άγνωστο πότε θα προκηρυχθούν και θα ξεκινήσει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων του ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για το Β’ κύκλο της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και για τη δράση Επιβραβεύω – Ενισχύω τις επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν ή διατήρησαν το προσωπικό τους το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη στη δράση.

Σε ότι αφορά τη δράση: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, και τη δράση: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, η περίοδος έναρξης υποβολής των αιτήσεων ένταξης έχει ορισθεί η 6η Φεβρουαρίου.

Την ιδία στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται η δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια μπορεί να είναι από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ ενώ επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

960 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ - Κατανομή σε Δράσεις

Οι δράσεις που έρχονται είναι οι εξής:

1. Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Συνολικά 200 εκατ. ευρώ πρόκειται να "πέσουν” στην αγορά μέσα από τον Β’ κύκλο της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ. Οι προτάσεις στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

  • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις,
  • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς,
  • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

Η Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις, αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του Horizon 2020 της Ε.Ε., δηλαδή έλαβαν τη "Σφραγίδα Αριστείας" ως ιδιαίτερα καινοτόμες αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων. Απευθύνεται μόνο σε υφιστάμενες ΜμΕ, οι οποίες εμφανίζουν εξαιρετικά καινοτομική δραστηριότητα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων είναι έως 600.000 ευρώ για την Παρέμβαση I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις, έως 1 εκατ. ευρώ για την Παρέμβαση II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και έως 2 εκατ. ευρώ για την Παρέμβαση III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

Για την Παρέμβαση IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος "Ορίζοντας 2020".

2. Επιβραβεύω –Ενισχύω τις επιχειρήσεις

Η συγκεκριμένη δράση, η οποία με βάση τον προγραμματισμό θα έπρεπε ήδη να "τρέχει” από το περασμένο Φθινόπωρο, θα είναι προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ και θα αφορά σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν ή διατήρησαν το προσωπικό τους. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα bonus έως 10.000 ευρώ προς τις εν λόγω εταιρείες, (εξαιρούνται οι τουριστικές), υπό την προϋπόθεση να προχωρήσουν στην πρόσληψη και νέου προσωπικού. Στις βασικές προϋποθέσεις είναι, οι εν λόγω εταιρείες:

  • να απασχολούν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ εξαρτημένης σχέσης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος πριν την υποβολή της πρότασης
  • να έχουν διατηρήσει σταθερή ή να έχουν αυξήσει την απασχόληση το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν
  • να μην έχουν ασφαλιστικές εκκρεμότητες
  • να μην υλοποιούν πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σχετικό με επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

3. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ένταξης ξεκινά στις 6 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης από 50 έως και 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Για επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα υλοποιείται με ιδία κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, παρ’ όλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

4. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση από το ΕΣΠΑ

Προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ έχει η συγκεκριμένη δράση του ΕΣΠΑ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: λιανικό εμπόριο, παροχή υπηρεσιών εστίασης και παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Η περίοδος υποβολής ξεκινά στις 6 Φεβρουαρίου του 2019 και ολοκληρώνεται στις 19 Απριλίου του 2019.  Tα επενδυτικά σχέδια πρέπει να είναι από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων έχει ορισθεί μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,ΕΣΠΑ ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λιανικό εμπόριο ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Ενίσχυση Επιχειρήσεων,Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις