May 18, 2024 5 min read
Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου

Share

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, σε 3.700 ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος έως και να διανύουν το 30ο έτος), χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων, που βρίσκονται εκτός συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Η δράση προτείνεται ώστε οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες του λιανικού εμπορίου με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

Το περιεχόμενο των επιμέρους παρεμβάσεων είναι σύμφωνο με τις συστάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της Σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (2013/C 120/01) και ιδιαίτερα τη σύσταση Νο 6 για την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και εφαρμογής των πολιτικών που απευθύνονται στους νέους. Η δράση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους ενέργειες:

1.Εξειδίκευση σε ειδικότητες και δεξιότητες του λιανικού εμπορίου

Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η επίτευξη αποτελεσματικότερης σύζευξης μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάδειξη των σημαντικότερων επαγγελμάτων/ ειδικοτήτων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, η καταγραφή των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, η αποτύπωση των κρίσιμων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τις προσφερόμενες θέσεις. Ο Δικαιούχος θα λάβει υπόψη του, τις εκροές του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, σχετικές κλαδικές μελέτες ώστε να επιδιωχθεί η ανάδειξη των σημαντικότερων ειδικοτήτων που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αποτύπωση των κρίσιμων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

2. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής

Η Ενέργεια αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους μέσω 6 ατομικών συνεδριών.

3. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση)

Η ενέργεια αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 180 ωρών σε στοχευμένα θεματικά αντικείμενα του κλάδου του λιανικού εμπορίου και πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 320 ωρών σε επιχειρήσεις του κλάδου του λιανικού εμπορίου που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο μητρώο επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης.

4. Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων

Η πιστοποίηση -μέσω της αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους- θα γίνει από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISΟ/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες λογισμικού οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις.

5. Συντονισμός της δράσης και δημοσιότητα

Για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης είναι επιλέξιμες:

  • Ενέργειες συντονισμού
  • Διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης
  • Διενέργεια των απαιτούμενων διαγωνισμών βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
  • Σύνταξη εκθέσεων ελέγχου
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών
  • Επιλογή ωφελούμενων
  • Δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων πρακτικής
  • Καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους κ.α.)
  • Ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης

Η επιλογή των ωφελούμενων καθώς και η συγκρότηση του Μητρώου Επιχειρήσεων Πρακτικής θα γίνει από τον Δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και με την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής.

Σε ποιους απευθύνεται λιανικού εμπορίου

Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι/Οργανώσεις αυτών, συναφείς με το αντικείμενο της Πράξης, οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου αυτός πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας. Σε περίπτωση σύμπραξης κάθε συμπράττων φορέας πρέπει να ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων. Ένας τουλάχιστον εξ αυτών να είναι εθνικής εμβέλειας.

Περίοδος υποβολής

Από 24/11/2021 έως 10/1/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στη διεύθυνση: «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», οδός KΟΡΑΗ 4, 105 64 ΑΘΗΝΑ εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός λιανικού εμπορίου

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 17.800.000,00€.

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις