June 15, 2024 5 min read
Δράσεις ΣΕΠΕΕ: Συμβουλευτική υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες, σχεδιαστές και startups

Share

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) προσκαλεί νέους επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και νέους σχεδιαστές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μόδας να συμμετάσχουν σε δωρεάν δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.

Οι δράσεις γίνονται στο πλαίσιο του έργου Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub, με ακρωνύμιο FASHION EMPLOYMENT HUB, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA CBC - ΕΛΛΑΔΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «ΕΛΛΑΔΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020».

Το έργο FASHION EMPLOYMENT HUB, στο οποίο ο ΣΕΠΕΕ συμμετέχει ως δικαιούχος, υλοποιείται από τον Νοέμβριο του 2021 με τη συμμετοχή 4 συνολικά φορέων από την Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αντιμετωπίσει τις κοινές διασυνοριακές προκλήσεις του τομέα της μόδας δημιουργώντας το Fashion Employment Hub, ένα κέντρο μόδας διασυνοριακού χαρακτήρα και αντίκτυπου που θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ και τους νέους πτυχιούχους στους τομείς της μόδας και της ένδυσης (υποδήματα, δέρμα, κοσμήματα).

Στο πλαίσιο του έργου FASHION EMPLOYMENT HUB, ο ΣΕΠΕΕ, σε συνεργασία με πεπειραμένους συμβούλους, έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση τριών δράσεων συμβουλευτικής για νέους επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και νέους σχεδιαστές, όπως αυτές αναλύονται στη συνέχεια.

Στο πλαίσιο των συνεδριών συμβουλευτικής, ο σύμβουλος, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία, θα σκιαγραφήσει σε βάθος το προφίλ του ωφελούμενου και θα καταλήξει σε προτάσεις παρεμβάσεων σε θέματα σχετιζόμενα με τις επιμέρους θεματικές κάθε δράσης συμβουλευτικής.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης δύναται να υλοποιηθούν δια ζώσης, εξ αποστάσεως (μέσω skype, zoom, teams, κλπ.) ή/και με τους δύο προαναφερόμενους τρόπους.

Οι δράσεις του ΣΕΠΕΕ

Οι δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης που θα υλοποιηθούν είναι οι κάτωθι:

ΔΡΑΣΗ 1η

Δράση ατομικής συμβουλευτικής για 25 νέους επιχειρηματίες και νέους σχεδιαστές σε θέματα σχετιζόμενα με θεματικές, όπως:

 • κοστολόγηση προϊόντων
 • επωνυμία μόδας
 • εξαγωγικό μάρκετινγκ

Ο κάθε ωφελούμενος θα λάβει δώδεκα ώρες συμβουλευτικής προσαρμοσμένης στο προφίλ, τις ανάγκες και τους στόχους του.

ΔΡΑΣΗ 2η

Δράση ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής για 25 νέους επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και νέους σχεδιαστές (πατρονίστ, κλπ.) σε θέματα σχετιζόμενα με θεματικές όπως:

 • πατρόν
 • ψηφιακά εργαλεία σχεδίου
 • τεχνικές και μεθοδολογίες σχεδίων και πατρόν, κλπ.

Ο κάθε ωφελούμενος θα λάβει δώδεκα ώρες συμβουλευτικής προσαρμοσμένης στο προφίλ, τις ανάγκες και τους στόχους του.

ΔΡΑΣΗ 3η

Δράση ατομικής συμβουλευτικής για 25 νέους επιχειρηματίες και νέους σχεδιαστές σε θεματικές για:

 • τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τάσεων της μόδας και συλλογής πατρόν
 • την ανάπτυξη της δημιουργικότητας
 • την σύνδεση της κληρονομιάς και των νέων τάσεων της μόδας και
 • την ανάλυση των τάσεων της μόδας

Ο κάθε ωφελούμενος θα λάβει δεκαέξι ώρες συμβουλευτικής προσαρμοσμένης στο προφίλ, τις ανάγκες και τους στόχους του.

Να σημειωθεί πως, το πρόγραμμα συμβουλευτικής που θα υλοποιηθεί θα διαρθρώνεται σε τρεις κύκλους εκ των οποίων:

 • ο 1ος κύκλος θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αναγκών του ωφελούμενου, τη σκιαγράφηση του προφίλ του ωφελούμενου και της επιχείρησης και προτάσεις παρέμβασης
 • ο 2ος κύκλος θα αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ανωτέρω θεματικές και
 • ο 3ος κύκλος θα περιλαμβάνει την αποτίμηση της συμμετοχής του ωφελούμενου και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής

Ποιους αφορά

Οι δράσεις αφορούν σε επιχειρήσεις/επιχειρηματίες/νέους σχεδιαστές οι οποίοι έχουν αναπτύξει ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν συνεργασία στη διασυνοριακή περιοχή και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι απόφοιτοι σχολών σχεδιασμού ενδυμάτων, ηλικίας έως 39 ετών (για τους νέους σχεδιαστές).
 • Δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μόδας (για τις επιχειρήσεις).
 • Βρίσκονται ή/και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών) και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Φλώρινας).
 • Κατά τα τελευταία 3 έτη (2021-2023) δεν έχουν λάβει ούτε έχουν καταστεί δικαιούχοι λήψης κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους άνω των 200.000 ευρώ (για τις επιχειρήσεις). Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που θα λάβει έκαστη ωφελούμενη επιχείρηση αντιστοιχούν σε κρατική ενίσχυση ύψους 2.330 ευρώ, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό De Minimis 1407/2013.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα συμβουλευτικής είναι τα ακόλουθα:

 • Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου του συμμετέχοντος ή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα συμβουλευτικής.
 • Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου - Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι ΚΑΔ της επιχείρησης (για τις επιχειρήσεις).
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η σχολή σχεδιασμού ενδυμάτων από την οποία έχουν αποφοιτήσει και το έτος αποφοίτησης (για τους νέους σχεδιαστές).

Για την επιλογή των ωφελούμενων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στον ΣΕΠΕΕ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής, καθώς επίσης και τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@greekfashion.gr, μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουλίου.

Επισημαίνεται ότι, η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής θα είναι άμεση με μόνο κριτήριο την πληρότητα της αίτησης συμμετοχής.

Η δράση του ΣΕΠΕΕ για τη συμβουλευτική μπορεί να ξεκινήσει κατόπιν της αξιολόγησης πριν τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων κατόπιν σχετικής συνεννόησης.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης του αριθμού των ωφελούμενων, θα υπάρξει ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής:

 • Αίτηση συμμετοχής για επιχειρήσεις και σχεδιαστές εδώ
Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις