June 10, 2023 5 min read
Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Share

Share on facebook
Share on twitter

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016 και μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ενώ αμέσως μετά θα κατατεθεί προς ψήφιση στην βουλή.

Το πλήρες σχέδιο νόμου προς διαβούλευση θα το βρείτε εδώ

Αναπτυξιακός Νόμος - Περιεχόμενο προς δημόσια διαβούλευση

Περιεχόμενο που παραπέμπει σε δημόσια διαβούλευση : Ο νέος νόμος ρίχνει το βάρος στα φορολογικά κίνητρα και δευτερευόντως στις άμεσες επιχορηγήσεις. Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις άμεσες επιχορηγήσεις, το 50% αυτών θα καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου της ιδίας συμμετοχής. Σε ότι αφορά το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης, ή το σύνολό της σε περίπτωση μη εφαρμογής της καταβολής του 50%, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Επίσης στον νέο νόμο, εκτός του ότι εξαιρούνται ουκ ολίγα επαγγέλματα και κλάδοι, προβλέπεται πως δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του επενδύσεις φορέων για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων οι οποίες έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά (ΕΕ). Την ίδια ώρα δεν μπορούν να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια των οποίων οι εργασίες έχουν ξεκινήσει πριν ο εν δυνάμει επενδυτής υποβάλλει σχετική αίτηση υπαγωγής στον Νόμο.

Από την άλλη πλευρά απαντά σε ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου για σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Έτσι δίνει σταθερούς φορολογικούς συντελεστές για 12 έτη σε μεγάλα επενδυτικά έργα άνω των 20 εκατ. ευρώ, τα οποία πρέπει να δημιουργήσουν τουλάχιστον 40 νέες θέσεις απασχόλησης. Βέβαια το μείζον πρόβλημα παραμένει η αδυναμία πρόσβασης στη ρευστότητα. Πρόβλημα το οποίο επιχειρείται να λυθεί μέσω της δημιουργίας Ταμείων Συμμετοχών (funds of funds) τα οποία με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει σε επίπεδο προθέσεων, θα μπορούν να παρέχουν ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις για την κάλυψη των ζημιών από τις επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου. Στόχος η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση υφισταμένων επιχειρήσεων, η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως στις επιλέξιμες δαπάνες είναι το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την επένδυση για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης εργασίας.

Ειδικότερα στην περίπτωση που οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στη συγκεκριμένη επιχειρηματική εγκατάσταση, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του προηγούμενου 12μήνου με διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας,

-η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

-κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, ή 3 ετών προκειμένου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από την ημερομηνία δημιουργίας της.

Όπως προβλέπεται, οι εντασσόμενες επιχειρήσεις θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φοροαπαλλαγής θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.

Αναμένονται, επίσης, άμεσες επιχορηγήσεις που προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με βάση τα ποσοστά που προβλέπει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπου τα ποσοστά είναι διαφορετικά ανά περιοχή και μέγεθος επιχείρησης.

Προσχεδιάζεται, δε και επιδότηση του επιτοκίου δανείων επενδυτικού σκοπού, αλλά και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Ο νόμος θα καλύπτει μέρος του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. Παράλληλα, σχεδιάζεται και ανάπτυξη ταμείου συμμετοχών και ανάληψης ρίσκου για επενδυτικά προγράμματα νεοφυών επιχειρήσεων.

Τέλος, στο νέο νόμο εισάγονται και διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης και άμεσης εξυπηρέτηση των επενδυτών.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις