Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εξοικονομώ 2021


  Investment amount to qualify
 >5.000€
  Subsidy
 40%-75%
  Deadline
 2021-10-03

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα


Tο Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021, είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και «Εξοικονομώ Αυτονομώ».
Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και έχει ως στόχο:

  • τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
  • την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών
  • την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος

 Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα. Στόχος η μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».
Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Επίσης, προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.
Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (https://web.tee.gr).

Ποιους αφορά

 Ποιους αφορά

Κατοικίες που Επιδοτούνται: 

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν δύο (2) διακριτοί τύποι αιτήσεων:
ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,
ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία).


Ωφελούμενοι – Κίνητρα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.
Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έτερο πρόσωπο μη συγκύριο, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα), με τη συναίνεση των υπολοίπων.
Δεν γίνεται δεκτή αίτηση ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικία, της οποίας το εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε μετά από την 31/12/2020 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου).
Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς η κατοικία α) ενοικιάζεται/παραχωρείται δωρεάν, ή β) είναι κενή, , δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.
Στις ενοικιαζόμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης.
Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

 

 

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος


Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632.000.000,00 ευρώ. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ. Το Νέο Εξοικονομώ θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης


Μέγιστο Ποσοστό ενίσχυσης: 75%
Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 κατηγορίες ενίσχυσης, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων

 

Δαπάνες που επιδοτούνται

 Δαπάνες που επιδοτούνται


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Μόνον οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του Α’ ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το Πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 01/02/2020 (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας) και μετά.


Διευκρινίζεται ότι, στα πλαίσια των απαιτήσεων του Προγράμματος γίνονται δεκτά ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί μετά την 27.11.2017 (ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017), και προ τις 01/02/2020, καθώς και μελέτες και Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας που έχουν εκδοθεί προ τις 01/02/2020, η δαπάνη τους όμως δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα.


Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:
1.Αντικατάσταση κουφωμάτων
2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης
3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης
4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
5.Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού)

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες


Διάρκεια υποβολής αιτήσεων

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο 30 ημερών.
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας
Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις, θα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
 

Δανειοδότηση

Εγκεκριμένες αιτήσεις για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο Πρόγραμμα με Δάνειο λαμβάνουν προθεσμία 120 ημερών για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης. Εντός της άνωθεν προθεσμίας θα πρέπει να υποβληθεί σε συνεργαζόμενη τράπεζα και να εγκριθεί αίτηση για δανειοδότηση. Εάν παρέλθει άπρακτο το άνω διάστημα, ο αιτών έχει την επιλογή να προχωρήσει με Ίδια Κεφάλαια.
 

Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης

Σε περίπτωση δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής του έργου.
Υλοποίηση Έργου
Εντός 120 ημερών από την Υπαγωγή της αίτησης (τμηματική προθεσμία), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατ’ ελάχιστον το 30% του επιλέξιμου Προϋπολογισμού.
Εντός 365 ημερών από την Υπαγωγή της αίτησης (συνολική προθεσμία), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 

Ενστάσεις
Όπου προβλέπεται σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, ένσταση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
 

Χρήσιμα αρχεία

Χρήσιμα αρχεία

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Εξοικονομώ 2021
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πρόταση Παρεμβάσεων
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού́ προϋπολογισμού́ πολυκατοικίας
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑ Δήλωση Ωφελούμενου Υποβολής Αίτησης
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΒ Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Υποβολής Αίτησης
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Γ Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους πολυκατοικίας
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII A ΥΔ Αναδόχου
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Β ΥΔ Προμηθευτή
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Γ ΥΔ Αναδόχου Προμηθευτή
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX ΥΔ για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΥΔ Μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας
11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI YΔ χρήσης ακινήτου
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Κριτήρια Βαθμολόγησης
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII Δικαιολογητικά για την Ολοκλήρωση του Έργου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις