April 15, 2024 5 min read
Εννιά ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω ΠΕΠ – Τι ισχύει ανά περιφέρεια

Share

Εννιά χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) που αποσκοπούν είτε στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων των ΠΕΠ μέσω επιχορήγησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και πρόσληψης προσωπικού, είτε στη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων, είναι αυτή τη στιγμή ενεργά σε διάφορες Περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, συνδέεται ανά Περιφέρεια με την αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί από τις κατά τόπους Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3). Δηλαδή δίνεται έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η κάθε περιφέρεια ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα ξεκινούν ή να αναπτύσσουν περαιτέρω τη δραστηριότητά τους, σε τομείς που θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερες προοπτικές.

Αν και οι προϋπολογισμοί των επιμέρους δράσεων, είναι σχετικά μικροί σε όρους δημόσιας δαπάνης, εντούτοις το ύψος της επιδότησης ανά επενδυτικό σχέδιο, είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο, καθώς γενικά κινείται σε ποσοστά άνω του 50%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει και στο 100% όπως για παράδειγμα για τα κουπόνια καινοτομίας για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, ή την πρόσληψη προσωπικού στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δράσεις αυτές καταγράφουν μεγάλο ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό, για αυτό και στο επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη και νέων κύκλων, είτε ίδιων είτε παρεμφερών, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Τα ενεργά προγράμματα ανά Περιφέρεια είναι τα εξής:

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

- Κουπόνια Καινοτομίας

Από 1.000 έως και 10.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία, μέσω του ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος που επονομάζεται "Κουπόνια Καινοτομίας". Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για να αγοράσουν υπηρεσίες καινοτομίας από πιστοποιημένους φορείς, ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους ή οργανωτικές τους διαδικασίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό, μπορούν να εξαγοράσουν ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας το οποίο θα αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή και τεχνολογικής γνώσης ή και εμπειρογνωμοσύνης από έναν φορέα καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν. Δηλαδή, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλει στην επίλυσή τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του προγράμματος για τις ΠΕΠ, ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Το ποσό της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας πρέπει να αντιστοιχεί με το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα καινοτομίας. Εάν το κόστος του σχεδίου υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση. Εάν το κόστος του σχεδίου είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ, θα επιχορηγείται το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς την επιχείρηση, μείον τον ΦΠΑ.

Βόρειο Αιγαίο

- Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας

Χρηματοδότηση για την αγορά τεχνογνωσίας από Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το πρόγραμμα "Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας", προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Με το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται ακόμα και στο 80% για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες, το πρόγραμμα εστιάζει στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους.

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν μπορούν να κυμαίνονται από 30.000 έως 200.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση σύμπραξης δύο ή περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο ανώτατος προϋπολογισμός ορίζεται στις 300.000 ευρώ.

- Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

Την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, αφορά η δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3»

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης, μπορεί να ανέλθει έως και το 70%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis, ορίζεται το διάστημα από  19/12/2019 ώρα 1.00 μ.μ. έως και την καταληκτική ημερομηνία 14/04/2020 ώρα 3:00 μ.μ.

- Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης, μπορεί να ανέλθει έως και το 70%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis, ορίζεται το διάστημα από 12/12/2019 ώρα 1.00 μ.μ. έως και την καταληκτική ημερομηνία 31/03/2020 ώρα 3:00 μ.μ.

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

- Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων και Ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα

Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε με παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους αλλά και την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της ανακύκλωσης, προβλέπει το πρόγραμμα "Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων και Ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα".

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τις ΠΕΠ η δημόσια δαπάνη του οποίου ανέρχεται στα 4,6 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 25.000 έως και 300.000 ευρώ, με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται έως 55% για τις μεσαίες και έως 65% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι στόχοι της δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους και αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με την εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά "πράσινων" προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design - Eco Label κ.ο.κ).

Στερεά Ελλάδα

- Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού.

Την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία προβλέπει η ομώνυμη δράση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται τα 4 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται ανάλογα με τη δραστηριότητα και τα χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από 7.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Για τις νέες επιχειρήσεις της μεταποίησης,  ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 7.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

Για τις υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από 3.000 ευρώ έως 80.000 ευρώ, ενώ για τις νέες επιχειρήσεις κυμαίνεται από 3.000 ευρώ έως 70.000 ευρώ.

Για τις λοιπές δραστηριότητες, για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ο ελάχιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι οι 3.000 ευρώ και ο μέγιστος στις 50.000 ευρώ, ενώ για τις νέες επιχειρήσεις των λοιπών δραστηριοτήτων, ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι οι 3.000 και ο μέγιστος οι 40.000 ευρώ.

Το μέγιστο ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 65% για τις υφιστάμενες και στο 70% για τις νέες επιχειρήσεις.

ΠΕΠ Ηπείρου

- Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα.

Την επιδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το 100% του μισθολογικού κόστους των ανέργων που θα απασχολήσουν για χρονικό διάστημα 18 μηνών, προβλέπει το πρόγραμμα: Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, χρηματοδοτεί το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου ανέργου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, με τον κατώτερο μικτό μισθό, να ξεκινάει από τα 824 ευρώ. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να δεσμευθούν για τη διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για 4 μήνες μετά την παρέλευση του 18μηνου.

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

- Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης για τις ΠΕΠ, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της συγκεκριμένης Περιφέρειας για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ' επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου για να είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 60.000 ευρώ και ο μέγιστος, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 45% έως 55% και καθορίζεται από τις κατηγορίες των επιλέξιμων ενεργειών και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση επιχειρήσεων προβλέπει η δράση «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη». Δηλαδή θα χρηματοδοτηθούν υπό σύσταση επιχειρήσεις  που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, των υλικών (πλαστικών- ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων, θα πρέπει να είναι από 20.000 έως 285.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 70%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ με πρόβλεψη για υπερδέσμευση έως τα 7 εκατ. ευρώ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,Camping ,Startups ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Ξενοδοχεία ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Ενίσχυση Επιχειρήσεων
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις