May 18, 2024 5 min read
Παρέμβαση για τη στήριξη νέων ηλικίας 18-29 ετών στη Δράση: Εγγύηση για τη Νεολαία

Share

Στήριξη σε κατ' ελάχιστον 12.000 νέους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), μέσω δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, προώθησης στην απασχόληση, προώθησης στην απόκτηση εργασιακή εμπειρίας («on the job training») καθώς και προώθησης στην αυτοαπασχόληση, μέσω της δράσης Εγγύηση για τη Νεολαία.

Προϋπολογισμός Δράσης Εγγύηση για τη Νεολαία, για τη στήριξη νέων ηλικίας 18-29 ετών

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ.

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στη σ. 14 της Πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

Περίοδος υποβολής

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις έχει ανοίξει και θα είναι ανοιχτή έως 15/4/2022.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στη διεύθυνση: «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», οδός KΟΡΑΗ 4, 105 64 ΑΘΗΝΑ, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Στόχευση των δράσεων

Η στόχευση των δράσεων αφορά τρεις τομείς:

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης παρέμβασης συνίσταται σε ενέργειες που περιλαμβάνουν δύο Στάδια:

Στάδιο Α

 • Παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού
 • Παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας» θεωρητικής κατάρτισης (αφορά στην απόκτηση softskills) 
 • Πιστοποίηση των ωφελουμένων και

Στάδιο Β: Επιλογή της κατάλληλης «διαδρομής» για κάθε ωφελούμενο της Δράσης, ανάμεσα σε τέσσερις προτεινόμενες «διαδρομές»:

 • Διαδρομή Νο1 - Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση: Πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Διαδρομή Νο2 - Προώθηση στην απασχόληση: Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Θ.Ε.) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Διαδρομή Νο3 - Aπόκτηση εργασιακής εμπειρίας (on the job training): Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση on the job training και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Διαδρομή Νο4 - Προώθηση στην αυτοαπασχόληση: Mentoring και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων στην αυτοαπασχόληση στο πλαίσιο των υλοποιούμενων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Ε.Ε.) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ενδεικτικά εκπαιδευτικά αντικείμενα

 • Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Επιχείρησης
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός - εκπόνηση businessplan
 • Αρχές Marketing – εκπόνηση Marketing plan
 • Βασικά θέματα Χρηματοοικονομικής διαχείρισης (Φορολογία, Ασφαλιστικά θέματα, Χρηματοδοτήσεις κ.α.)
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μετά την ολοκλήρωση κάθε Προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις Πιστοποίησης. Η πιστοποίηση -μέσω της αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους- θα γίνει από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISΟ/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Σε ποιους απευθύνεται η Εγγύηση για τη Νεολαία

Φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις αυτών
 • ΝΠΔΔ εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
 • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ συναφείς με το αντικείμενο της Πράξης, οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου αυτός πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και σε περίπτωση σύμπραξης κάθε συμπράττων φορέας πρέπει να ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και ένας τουλάχιστον εξ αυτών να είναι εθνικής εμβέλειας.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,ΔΥΠΑ ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Ενέργεια ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιώτες ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεταποίηση ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πληροφορική ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Μηχανικών Άνεργοι,Απασχόληση Ανέργων,Κατάρτιση,νεανική επιχειρηματικότητα
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις