May 18, 2024 5 min read
Όλες οι αλλαγές στους αναπτυξιακούς νόμους με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Share

Κατατέθηκε νέο νομοσχέδιο στη Βουλή με τίτλο: «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι αλλαγές στους αναπτυξιακούς νόμους με τις οποίες τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις Aναπτυξιακών Nόμων.

Oι αλλαγές στους αναπτυξιακούς νόμους

α. Αυξάνεται από 20.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης της επένδυσης ή της τελευταίας καταβαλλόμενης δόσης, το οποίο δύναται να καταβληθεί άπαξ ή να προστεθεί στην προηγούμενη δόση αντίστοιχα.

β. Παρέχεται, με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα συγχώνευσης σε μία ή περισσότερες δόσεις των δόσεων που καταβάλλονται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (από την 3η μέχρι και την 7η) με κριτήρια το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης (κατά τα ισχύοντα. δυνατότητα συγχώνευσης υφίσταται για την 5η, 6η και 7η για επενδυτικά σχέδια των οποίων οι φορείς υλοποίησης δεν είναι Μεγάλες Επιχειρήσεις και το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ).

γ. Δίδεται η δυνατότητα μετατροπής βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

δ. Ορίζεται ο τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων καθώς και του Προέδρου, των μελών, γραμματέων και αξιολογητών-εισηγητών της Ενωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης).

ε. Συμμετέχει εφεξής, στις γνωμοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 27 του ν.4399/2016. περί ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, κ.λπ. και ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του οικείου φορέα. (άρθρο 106)

Αιτιολογική έκθεση

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106 γίνεται η αναγκαία διευκρίνιση ότι επιχειρήσεις των οποίων οι εξαγωγές καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών τους θεωρούνται κατά τεκμήριο εξωστρεφείς, έτσι ώστε να μην υποχρεούνται να τεκμηριώσουν αύξηση της εξωστρέφειάς τους προκειμένου να ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες αυξημένων ενισχύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Η προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 106 αφορά την επί το ευνοϊκότερο για το επενδυτικό κοινό τροποποίηση ρυθμίσεων που αφορούν την τμηματική καταβολή της επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 και 3908/2011.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 κρίνονται απαραίτητες προκειμένου επενδυτικοί φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπήχθησαν στους ν. 3299/2004 και 3908/2011 και έκαναν χρήση της δυνατότητας εκχώρησης του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού, να δύνανται να μετατρέπουν τον βραχυπρόθεσμο αυτόν δανεισμό σε μακροπρόθεσμο δάνειο.

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 ρυθμίζεται το θέμα της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων και της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, το έργο των οποίων είναι κρίσιμης σημασίας για την ταχεία και αποτελεσματική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου.

Η ρύθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου 106 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που είχε θεσπιστεί με την περίπτωση ε της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004 εξακολουθεί να λειτουργεί προκειμένου να εκδίδει τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις για το χαρακτηρισμό υπηρεσιών ή προϊόντων ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, χαρακτηρισμό προϊόντων ή υπηρεσιών ως νέων κ.λπ., στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο 3299/2004.

Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 106 είναι απαραίτητες ώστε να εναρμονιστεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στον έλεγχο τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επενδυτών με την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, και να απαλλαγούν οι επενδυτικοί φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων των δηλώσεων τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων για το διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή τους.

Η ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 106 εισάγει αναγκαία νομοτεχνική διόρθωση όσον αφορά τον ορθό αριθμό της ΚΥΑ που διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 80.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 106 γίνεται η αναγκαία διευκρίνιση ότι στη σύνθεση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του άρθρου 27 του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του οικείου Φορέα, χάριν της καλύτερης λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών.

Στη συνέχεια παρατίθεται το προαναφερόμενο άρθρο 106, όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Νόμου:

Άρθρο 106: Τροποποιήσεις για τους αναπτυξιακούς νόμους

 1. Στο τέλος της περίπτ. α' του άρθρου 12 του ν. 4399/2016 (Α' 117) προστίθεται η εξής φράση: «είτε και χωρίς την προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.»
 2. α. Η περίπτ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  «4.δ. Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται υπολειπόμενο ποσό ενίσχυσης μικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται ποσό μέχρι του ορίου των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, καταβάλλεται άπαξ ή προστίθεται στην προηγούμενη δόση κατ' εξαίρεση του όρου της παρ. 1.»

β. Η περίπτ. ε' της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να συγχωνεύονται η 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δόση σε μία ή περισσότερες δόσεις με κριτήρια το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.»

γ. Η περίπτ. στ' της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται αα) στις περιοχές των περιπτώσεων θ' και ι' του άρθρου 12 του παρόντος, ββ) σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως οριοθετούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του Ν. 2576/1998 (Α ' 25) και με την προϋπόθεση της επαρκούς τεκμηρίωσης του άμεσου επηρεασμού τους από τις προκληθείσες φυσικές καταστροφές, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό ποσό της τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης και έβδομης δόσης.»

 1. Στο τέλος του άρθρου 78 του ν. 4399/2016 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
  «8. Στις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α' 261) και 3908/2011 (Α' 8) και έχει γίνει χρήση βραχυπρόθεσμου δανεισμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 35/2011, μπορεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο δάνειο.»
 2. Στο άρθρο 80 του ν. 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για τις αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων και των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 15 ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26. Για τις αποζημιώσεις του Προέδρου, των Μελών, Γραμματέων και αξιολογητών - εισηγητών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 27.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 26226/3-3-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΥΟΔΔ 117) αμοιβή για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων επιμερίζεται ως εξής: 20% για τον έλεγχο πληρότητας, 40% για τον έλεγχο νομιμότητας και 40% για την αξιολόγηση εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να αναμορφώνονται οι ποσοστώσεις αυτές. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4399/2016».

 1. Η περίπτ. ε' της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (Α' 261) αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συστήνεται στην Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που γνωμοδοτεί για το χαρακτηρισμό:
  (α) των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή ως νέων,
  (β) των προϊόντων ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή ως νέων,
  (γ) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης λογισμικού,
  (δ) επενδύσεων ως εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας,
  (ε) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης τεχνολογιών,
  (στ) επενδύσεων ως επενδύσεων παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή και εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Μέλη της Ειδικής Επιτροπής

Εμπειρογνωμόνων είναι ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ως πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ένα (1) εξειδικευμένο σε θέματα τεχνολογίας στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εξειδικευμένος σε θέματα τεχνολογίας, ένας (1) εξωτερικός εμπειρογνώμονας που προέρχεται από πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα ή εργαστήρια και ένας (1) εξωτερικός εμπειρογνώμονας που ορίζεται από το Σ.Ε.Β. Στην απόφαση συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το έργο της Επιτροπής.»

 1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 10 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Οι ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου έχουν εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2017 για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή. Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017 το διάστημα των δύο (2) μηνών του πρώτου εδαφίου αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2017 και σε κάθε περίπτωση ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή.»
 2. Στο τέλος της περίπτ. α' της παρ. 10 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν η τελική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της
  δήλωσης εκάστου έτους τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι προγενέστερη της 1/1/2013, δεν απαιτείται η υποβολή της μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων».
 3. Η παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:
  «17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 80, καθώς και των παρ. 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25 και 2 του άρθρου 27, διατηρείται σε ισχύ η υπ' αρ. 2/88585/0022/21-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΟΔΔ 592)».
 4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις Επιτροπές συμμετέχει ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του οικείου Φορέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου».
Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Αγροτικός τομέας ,Αλιεία ,Αναπτυξιακός Νόμος ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μικρές ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χονδρικό εμπόριο Ενίσχυση Επιχειρήσεων,Επενδύσεις
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις