June 15, 2024 5 min read
Νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης

Share

Τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή με την οποία, προβλέπονται ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα. Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνεται νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης. Επίσης περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει για το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών:

  1. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 3468/2006 και του ν. 4414/2016 αναφορικά με νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).

Μεταξύ άλλων:

α. Επιτρέπεται, στο πλαίσιο εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού, η εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού σε άλλο χώρο από αυτόν της εγκατάστασης καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγού. Προϋπόθεση να υπάρχει άμεση ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της εγκατάστασης παραγωγής και της εγκατάστασης κατανάλωσης.

β. Προβλέπεται η μη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης από αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον δεν διοχετεύουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο ή το Σύστημα και η εξαίρεση των εν λόγω σταθμών από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Επιτρέπεται η μεταβίβαση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., πριν από την έναρξη λειτουργίας τους. Προϋπόθεση να έχει συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή, όπως ειδικότερα ορίζεται.

δ. Προβλέπεται η κατάρτιση, με υπουργική απόφαση, Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η κατάρτιση, με κ.υ.α., του εν λόγω προγράμματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε στέγες και προσόψεις κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων όπου στεγάζονται ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των προαναφερόμενων (χρονική διάρκεια του προγράμματος, μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίσης την αδειοδοτική διαδικασία, το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, οι δικαιούχοι κ.λπ.).

Περαιτέρω, καθορίζεται η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού (25ετής) και η τιμή συνομολόγησης αυτής. Προβλέπεται δε ότι, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, δεν γεννώνται φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στο πλαίσιο της σύμβασης συμψηφισμού.

  1. α. Παρέχεται σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών, η δυνατότητα στους παραγωγούς σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., για τη σύνδεση των σταθμών τους με το Σύστημα, να κατασκευάζουν δίκτυα μέσης τάσης (<50kV) που αφορούν αποκλειστικά σε δίκτυα για ομάδες παραγωγών, στα οποία δεν συνδέονται καταναλωτές.

β. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των εν λόγω παραγωγών (ορισμός εκπροσώπου του αποκλειστικού δικτύου, υπεύθυνου για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση αυτού, τη συλλογή και διαχείριση των μετρήσεων ενέργειας και τον επιμερισμό της στους παραγωγούς, την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύνδεσης κ.λπ.).

γ. Προβλέπεται η επιβολή προστίμων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) σε βάρος του εκπροσώπου του αποκλειστικού δικτύου μέσης τάσης σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής της μεθοδολογίας επιμερισμού της ηλεκτρικής ενέργειας.

δ. Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι προαναφερόμενοι σταθμοί, που συνδέονται στο ίδιο αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης, εκπροσωπούνται από τον ίδιο Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.), δεν συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.), εφόσον δε πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.).

  1. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή, από τους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., της δήλωσης στην εταιρεία Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή στην εταιρεία Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), κατά περίπτωση, σχετικά με την καταβολή επενδυτικής ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η επιβολή προστίμου από τις ανωτέρω εταιρείες σε βάρος κατόχων των εν λόγω σταθμών, ύψους δέκα (10) ευρώ ανά κιλοβατώρα (10€/kW) συμβασιοποιημένης ισχύος, για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν.4001/2011.

Σε περίπτωση δε αναδρομικής επανακατάταξης σταθμού στην κατηγορία ΜΕ (με χρήση ενίσχυσης), επιστρέφεται το ποσό που είχε καταβληθεί από τον κάτοχο του σταθμού από την υποβολή της αρχικής δήλωσης ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης). Το ποσό θα προκύπτει μετά από συμψηφισμό με το προαναφερόμενο πρόστιμο.

4α. Αυξάνεται στα 180 MW (από 140MW που ισχύει), το όριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη νήσο Κρήτη. Oρίζεται ότι, 30MW εξ αυτών διατίθενται σε σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων. Σε αυτές επιτρέπεται να υποβάλλουν αιτήσεις για μέχρι οκτώ (8) σταθμούς ανά Ενεργειακή Κοινότητα.

Περαιτέρω, ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία, από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, για την υποβολή από τους σταθμούς, πλην των εξαιρουμένων, Δήλωσης Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού Α.Π.Ε.

β. Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο των παρεχόμενων εξουσιοδοτήσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ

  1. Τροποποιείται το άρθρο 99 του ν.4821'2021, με αναδρομική ισχύ από την Γ1.8.2021. Ορίζεται ότι, η τιμή αποζημίωσης των φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή με την οποία αποζημιωνόταν κάθε σταθμός την 1η Ιανουαρίου 2014, με αυτοδίκαιη επέκταση των σχετικών συμβάσεων για τρία (3) χρόνια.

Παρέχεται το δικαίωμα στους σταθμούς που δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ανωτέρω ρύθμιση, να υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. Η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

  1. Ρυθμίζονται ζητήματα τιμολόγησης συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ν.4414/2016).

Ειδικότερα:

α. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που το ποσό που προκύπτει κατά τη μηνιαία τιμολόγηση στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης είναι αρνητικό, ήτοι ο κάτοχος των σταθμών οφείλει να επιστρέψει ποσό στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν.4001/2011. Η εταιρεία Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο προς τον κάτοχο του σταθμού.

Προσδιορίζονται οι περαιτέρω ενέργειες της εν λόγω εταιρείας σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το τιμολόγιο από τον κάτοχο του σταθμού. (συμψηφισμός των οφειλόμενων ποσών με τα επόμενα τιμολόγια, διαγραφή από το μητρώο σταθμών κ.λπ.).

β. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τιμολόγια που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Aφορούν σε περιπτώσεις αρνητικής διαφορικής προσαύξησης, εφόσον τα εν λόγω τιμολόγια δεν εξοφληθούν εντός της τασσόμενης προθεσμίας (17.12.2021).

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις