June 25, 2024 5 min read
Νέα Δράση: «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»

Share

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021 - 2027» «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας». Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος έρευνας και καινοτομίας μέσω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων άλλων χωρών. Ειδικότερα η Δράση στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τη Γερμανία, που απασχολούν υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Γερμανίας είναι το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 27.06.2024 και ώρα 13:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 24.07.2024 και ώρα 15:00

Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός υποβαλλομένων προτάσεων έργων: 500.000 ευρώ. Για προτάσεις έργων της περιοχής παρέμβασης «οριζόντιες δράσεις», ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός δεν θα υπερβαίνει το όριο των 175.000 ευρώ.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

  • 880.000 ευρώ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.
  • 3.120.000  ευρώ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

Ένταση ενίσχυσης: από 25% έως 80%

Τα έργα που θα προταθούν για χρηματοδότηση θα είναι επιλέξιμα, εφόσον αφορούν σε έργα έρευνας και ανάπτυξης και το ενισχυόμενο έργο εμπίπτει σε μία ή και στις δύο από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) βιομηχανική έρευνα (industrial research)
β) πειραματική ανάπτυξη (experimental development)

Η ένταση ενίσχυσης του έργου έρευνας και ανάπτυξης ενός δικαιούχου καθορίζεται από:

  • τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης κάθε ενότητας εργασίας του έργου (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) και
  • το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι: επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί.

Επιχείρηση: Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο έρευνας και ανάπτυξης, το αντικείμενο του οποίου εμπίπτει στους επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας της Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ).

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να δραστηριοποιούνται σε εγκατάσταση στην Ελλάδα ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση, εφόσον συνεργάζονται τουλάχιστον με μία μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ). Σημειώνεται ότι η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, να έχει εγκατάσταση ή υποκατάστημα, το οποίο να λειτουργεί νόμιμα στην ελληνική περιφέρεια όπου χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης.

Ερευνητικός Οργανισμός: Φορέας (όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική και/ή εικονική παρουσία) ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσης. Στην περίπτωση που ο φορέας αυτός διενεργεί, επίσης, οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά ένα τέτοιο φορέα, όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα που αυτός παράγει.

Αριθμός Δικαιούχων ανά έργο

Οι Διακρατικές Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν συμπράξεις:

  • Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών)
  • Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) καιΛοιπών Φορέων κατά τα παραπάνω οριζόμενα, και από τα δύο κράτη
    .

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον δύο συνεργαζόμενους φορείς (με τον Συντονιστή συμπεριλαμβανόμενο) από την ελληνική πλευρά, δηλαδή έναν (1) ερευνητικό οργανισμό και μία (1) Μικρομεσαία Επιχείρηση.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή Συμφωνητικού Συνεργασίας, σκοπός του οποίου είναι η οργάνωση της εργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Φορέων, η οργάνωση της διαχείρισης του Έργου, ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων Φορέων, καθώς και η διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικαιώματα Πρόσβασης και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Μέγιστος αριθμός υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης

Κάθε αυτοτελής επιχείρηση ή φορέας που αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση (σε επίπεδο ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως δύο (2) Αιτήσεις Χρηματοδότησης αθροιστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης. Ελέγχεται κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης.
Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή φορέας που αντιμετωπίζεται ως ερευνητικός οργανισμός.

Η ενίσχυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση είναι οι δαπάνες του άρθρου 25 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 για έργα έρευνας και ανάπτυξης, αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

Δαπάνες Προσωπικού: Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές προσωπικού (ερευνητές και τεχνικοί) στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν:

α) στο τακτικό προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στην ερευνητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του έτους έναρξης του έργου και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

β) στο τακτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα, που απασχολείται στην Πράξη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου

γ) σε έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην πράξη σε νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν ως άμεση συνέπεια του έργου είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, είτε με ανταποδοτική υποτροφία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 της ΥΑΕΚΕΔ, είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 της υπ΄αριθ. 114947/01.12.2022 Απόφασης (Β΄ 6132) (ΥΑΕΚΕΔ)

Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου: Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τη χρήση του ενιαίου συντελεστή 40% είναι οι ακόλουθες:

α) δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
β) δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.
δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου (έμμεσες δαπάνες)

Οι δικαιούχοι με την αίτηση τους δεσμεύονται ότι θα αξιοποιήσουν το 40% για απαραίτητες δαπάνες ενισχυόμενου έργου έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο εμπίπτει στις επιλέξιμες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης της Δράσης του άρθρου 25 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 και σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας του ΣΔΕ και της παρούσας Πρόσκλησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης, με δυνατότητα παράτασης κατά 6 (έξι) μήνες, κατόπιν υποβολής τεκμηρίωσης από τους δικαιούχους και έγκριση αυτής από την ΓΓΕΚ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο OΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από 10:00 πµ έως 2:00 µµ
Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από 9:00 πμ έως 4:30 μμ
Εmail: infoepan@mou.gr
Ιστοσελίδεςwww.antagonistikotita.gr  www.espa.gr

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Germany@gsrt.gr

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Startups ,Αγροτικός τομέας ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Ενέργεια ,ΕΣΠΑ ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταποίηση ,Μικρές ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υπηρεσίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Ενίσχυση Επιχειρήσεων,Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία,Νεοφυής Επιχειρηματικότητα,Τεχνολογία,Ψηφιακή Μετάβαση
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις