June 15, 2024 5 min read
Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση έως 50.000€ σε εταιρείες

Share

Νέες δράσεις για Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση έως 50.000€ ανακοινώνονται για το επόμενο χρονικό διάστημα ως κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Χθες Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση συνολικών κονδυλίων ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 12 περιφέρειες της χώρας. Τα κεφάλαια, θα κατανεμηθούν στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Ιόνιων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, κατά το μοντέλο αντίστοιχου προγράμματος που έχει δημοπσιευτεί για την Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ανά Περιφέρεια

Η ενίσχυση προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας, θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για κεφάλαια κίνησης ως ποσοστό επί των δαπανών που υλοποίησαν οι δικαιούχοι  το 2019. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019. Το ποσό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Το καθεστώς θα είναι ανοικτό σε όλες τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εκτός από τις δραστηριοποιούμενες:

i) στον χρηματοπιστωτικό τομέα,

ii) στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,

iii) στις συμβάσεις αδειοδότησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για εμπορικά σήματα ή σήματα και εμπορική τεχνογνωσία, και

iv) σε υπεράκτιες εταιρείες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Το πρόγραμμα για Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση θα χρηματοδοτηθεί με τους αδιάθετους πόρους των Π.Ε.Π. Θα προβλέπει ότι η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 ενώ αναμένεται να υπάρξει και ρήτρα διατήρησης των θέσεων απασχόλησης για τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν.

Το Προσωρινό Πλαίσιο έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 και η χορήγηση των ενισχύσεων (έκδοση αποφάσεων ένταξης) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να γίνει εφικτή η έκδοση παρόμοιων δράσεων, στο πολύ αυστηρό χρονικό περιθώριο που έχει τεθεί, απαιτούνται άμεσες ενέργειες και επαρκής συντονισμός.

Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προέβη σε οριζόντια κοινή κοινοποίηση για το σύνολο της χώρας με συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (και όχι ανά περιφέρεια) έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση προσκλήσεων από τις Περιφέρειες που θα αποφασίσουν σχετικά, χωρίς να απαιτείται διακριτή ανά πρόσκληση κοινοποίηση με τους σχετικούς χρόνους που συνεπάγεται η σχετική έγκριση από την Ε.Ε.

Η πρόσκληση που θα κοινοποιηθεί θα έχει τη ροή και τις προϋποθέσεις της ήδη εγκεκριμένης από την Ε.Ε. πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχει υλοποιηθεί, με βάση την ίδια πρόσκληση, συγκεκριμένη διαδικασία και ροές εργασίας, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα σε κάθε επικείμενη πρόσκληση. Επομένως, όποια περιφέρεια προτίθεται να εκδώσει ανάλογη πρόσκληση ενίσχυσης υπό την μορφή κεφαλαίου κίνησης με χρήση του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης και προκειμένου να τηρηθεί το ασφυκτικό χρονικά πλαίσιο, πρέπει να ενημερώσει άμεσα και να χρησιμοποιήσει ως πρότυπο την πρόσκληση της Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρουν πηγές με γνώση.

Τι προβλέπει η πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με την πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι βασικές προϋποθέσεις για να λάβει μια μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση την ενίσχυση είναι:

 1. Να δραστηριοποιείται στην αντίστοιχη Περιφέρεια.
 2. Να έχει κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 3. Κατά το 2019 να απασχολούσε λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 4. Το άθροισμα των εξόδων να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ:
 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης,
 • των αγορών Α’ υλών και υλικών χρήσης,
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών,
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση,
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες) και
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα.
 1. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).
 2. Εφόσον δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτεί για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
 3. Να μην εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 4. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ.
Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Startups ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Ενίσχυση Επιχειρήσεων,Επιστρεπτέα Προκαταβολή,Επιχειρηματικότητα
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις