March 5, 2024 5 min read
Φωτοβολταϊκά στη δουλειά με «έκπτωση» έως και 64%

Share

Ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για την εγκατάσταση που αφορούν φωτοβολταϊκά από 1,1 εκατομμύριο επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομικών. Έχει φορολογικό χαρακτήρα καθώς επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να αφαιρέσει το διπλάσιο ποσό της επένδυσης από τα ακαθάριστα έσοδά του. Ως εκ τούτου, ειδικά οι φορολογούμενοι που φορολογούνται με την κλίμακα (και φτάνουν να φορολογούνται με συντελεστή έως και 44%) μπορούν να έχουν πολύ μεγάλο όφελος. Από τα παραδείγματα που ακολουθούν προκύπτει ότι η έκπτωση επί της αξίας της επένδυσης μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 64%. Δηλαδή, ένα φωτοβολταϊκό των 10.000 ευρώ, να εξασφαλίσει μείωση φόρου 6.400 ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα:

Αυτοαπασχολούμενος έχει κέρδη 40.000 ευρώ. Ο φόρος που αναλογεί σε αυτή την περίπτωση είναι 9.500 ευρώ. Ο αυτοαπασχολούμενος πραγματοποιεί επένδυση 10.000 ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού. Αυτή η επένδυση θα μειώσει τα φορολογητέα του κέρδη κατά 20.000 ευρώ (και όχι κατά 10.000 ευρώ όσο είναι δηλαδή το ύψος της επένδυσης). Ως εκ τούτου, ο φόρος εισοδήματος θα περιοριστεί στα 3.100 ευρώ. Άρα, από τα 10.000 ευρώ της αρχικής επένδυσης, ο επαγγελματίας θα πάρει πίσω τα 6.400 ευρώ μέσω της μείωσης του φόρου. Και αν από την αφαίρεση της διπλάσιας δαπάνης προκύψουν ζημιές; Τότε αυτές μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις. Μεγαλύτερο όφελος από το συγκεκριμένο μέτρο που ενεργοποιείται μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ θα έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι που φορολογούνται με την κλίμακα (π.χ ελεύθεροι επαγγελματίες) και κυρίως αυτοί που δηλώνουν πολλά κέρδη. Όσοι έχουν χαμηλά κέρδη έως και 10.000 ευρώ, δεν θα έχουν ουσιαστικό όφελος καθώς ο φορολογικός συντελεστής είναι χαμηλός. Δηλαδή, όποιος έχει κέρδη 10.000 ευρώ και κάνει μια επένδυση 5.000 ευρώ, θα κερδίσει 900 ευρώ από φόρο καθώς ουσιαστικά θα μηδενίσει τα κέρδη του.

Πώς θα λειτουργεί το bonus για τα φωτοβολταϊκά

Η μικρομεσαία επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας εγκαθιστά στην έδρα του φωτοβολταϊκά για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος. Η φορολογική νομοθεσία του επιτρέπει να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του όχι μόνο το κόστος της επένδυσης αλλά και άλλα τόσα χρήματα. Έτσι, αν η δαπάνη είναι 10.000 ευρώ, θα εκπέσει 20.000 ευρώ και θα εξασφαλίσει έκπτωση φόρου 4.400 ευρώ για όσους φορολογούνται με τον οριζόντιο συντελεστή του 22%. Και τα φωτοβολταϊκά είναι μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλές ακόμη «πράσινες» επενδύσεις που επιδοτούνται έμμεσα με τον συγκεκριμένο τρόπο. Περιγράφονται αναλυτικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε. Ουσιαστικά, επιδοτούνται τιμολόγια που θα κοπούν από επιχειρήσεις με συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας. Θα υποβάλλονται κάποια ξεχωριστά έντυπα μαζί με τη φορολογική δήλωση -το πρόγραμμα θα τρέξει για την περίοδο 2023/25- και το όφελος θα αποτυπώνεται στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης στα φωτοβολταϊκά είναι:

α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και β) νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων) Οι δαπάνες που θα αναγνωριστούν θα πρέπει ουσιαστικά να εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς: - Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης με σκοπό την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την πρόωρη εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.- Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.- Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού. Η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών. Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος που αυτές αφορούν. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ποσοστού της προσαυξημένης έκπτωσης προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται είδη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.

ΚΑΔ που επιχορηγούνται

 • 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους
 • 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
 • 28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών
 • 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων
 • 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων
 • 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών
 • 39001300 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα
 • 39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου
 • 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων
 • 39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
 • 39002300 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)
 • 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
 • 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • 70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
 • 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
 • 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
 • 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
 • 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
 • 72194002 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
 • 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
 • 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
 • 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
 • 72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
 • 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
 • 72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
 • 72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
 • 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Αγροτικός τομέας ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Ενέργεια ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταποίηση ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Υλικά / Κατασκευές ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Ενεργειακή Αναβάθμιση,Εξοικονόμηση Ενέργειας
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις